Reference: Volume 32D (1946), Part No. 2, Section , Page 372

Judgement Details


Date
05/06/1946
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
CHARLES BOWELL vs GIUSEPPE SERRACINO ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 4 (4) TA' L-ORDINANZA XVI TAL-1944 - ATTI "JURE IMPERII" - HOUSING COMMISSIONER - LOKAZZJONI - LOKAZZJONIJIET SUCCESSIVI TA' L-ISTESS FOND - PREFERENZA - REKWIZIZZJONI - ZGUMBRAMENT
Summary
Bis-sahha ta' l-ordinanza XVI ta' l-1944 il-kerrej li l-ahhar kienet ghandu mikrija dar, ghandu dritt ta' preferenza fir-rilokazzjoni ta' dik id-dar meta s-sid ma jkunx iridha ghalih jew ghal xi qrabatieghu msemmija minn dik l-istess ligi. L-att ta' rekwizizzjoni huwa att "jure imperii" li ma huxsindakabbli mill-Qrati sakemm ikun sar fis-sustanza tieghu, minbarra fil-forma, skond il-ligi imma ma jistax jissejjah skond il-ligi dak l-att li jikser ligi ohra. L-awtorita' tal-Housing Commissioner tikkonsisti filli jew jirrekwizizzjona post u jdahhal fih lil min fil-gudizzju tieghu huwa "homeless", jew ma jirrekwizizzjona xejn, imma ma ghandux il-jedd li jaghmel kondizzjonijiet lezivi ghad-drittijiet tat-terzi taht ligi ohra. Kondizzjoni simili ma hix att "jure imperii", u taqa' taht is-sindakat shih tal-Qrati. It-talba ghall-konsenja tac-cwievet ta' fond tammonta "per equipollens" ghaldomanda ghax-xoljiment jew annullament ta' kull lokazzjonió u jekk ic-cwievet ikunu ghand min ikundahal fil-post, u mhux ghand is-sid, u dak li jkun dahal fil-post ikun imsejjah fil-kawza fejn is-sid ikun koncenut, it-talba ghall-konsenja tac-cwievet tista' tigi milqugha fl-istess kawza. Fil-kazta' kirja ta' fond lil terza persuna li vjolazzjoni tad-dritt ta' preferenza moghti mill-ligi fuq imsemmija lill-ahhar kerrej mhumiex applikabbli r-regoli li jsejjhu fil-kaz ta' zewg lokazzjonijiet successivi ta' l-istess fond lil diversi persui, fejn jirbah dak it-tieni kerrej li jkun dahal fil-post "in bona fede".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info