Reference: Volume 38A (1954), Part No. 1, Section 1, Page 207

Judgement Details


Date
22/10/1954
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., HARDING WILLIAM, GOUDER TANCRED
Parties
MARIA DEBONO vs DOLORES PORTELLI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 2261 (F) TAL-KODICI CIVILI, U ART. 781 TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - INTERRUZZJONI - NOTA TA' OSSERVAZZJONIJIET - NULLITA' - PRESKRIZZJONI - SENTENZA - SERVIGI - TESTMENT
Summary
Meta xi wahda mill-partijiet tkun giet awtorizzata tipprezenta nota ta' osservazzjonijeit, u fil-jumli ghalih il-kawza tkun giet differita tonqos li tipprezenta dik in-nota, il-Qorti hija gustifikatatiddecidi l-kawza f'dak il-jum fl-istat li fih il-kawza tkun istruwita. Jekk imbaghad f'dik in-nota li ma saretx kellha tigi moghtija l-eccezzjoni tal-preskrizzjoni, il-Qorti ma tistax tiehu in konsiderazzjoni dik l-eccezzjoni, ghax l-eccezzjoni ma tkunx giet moghtija formalment; u ghalhekk is-sentenza ma tistax tigi attakkata b'nullita' fuq il-motiv li ma tkunx giet maqtugha b'kap separat l-eccezzjoni tal-preskrizzjoni kif trid il-ligi. L-azzjoni ghall-hlas ta' kumpens ghal servigi hija kolpita bil-preskrizzjoni ta' hames snin; u jekk isir att interruttiv tal-preskrizzjoni ta' hames snin;u jekk isir att interruttiv tal-preskrizzjoni, il-kumpens ghas-servigi hu milqut bil-preskrizzjoni ghaz-zmien precedenti ghal hames snin minn dak l-att interruttiv. Fil-kaz li d-debitur tal-hlas tas-servigi jkun irrikonoxxa l-obligu tieghu li jhallas dak il-kumpens per mezz ta' testment, dak ir-rikonoxximent jipproduci l-effetti guridici tieghu, fosthom dak li jinterrompi l-preskrizzjoni, almenusal-jum li fih it-testment li fih sar dak ir-rikonoxximent jibqa' jsehh. Jekk dak it-testment jigirevokat, il-preskrizzjoni terga' tibda tiddekorri mill-jum li fih tkun saret dik ir-revoka.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info