Reference: Volume 32F (1946), Part No. 4, Section 2, Page 1031

Judgement Details


Date
30/09/1946
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs ELIA VELLA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - ART. 352 (GG) TAL-KODICI KRIMINALI - CITAZZJONI - KORREZZJONI - PROVI - TRIQ - XHIEDA
Summary
L-art.18 tal-Ligijiet tal-Pulizija, li jimponi lis-sidien ta' bini li jzommu l-bini taghhom fi statta' riparazzjoni b'mod li ma jkunx perikoluz ghan-nies, huwa applikabili biss ghat-transitanti fit-triq fejn ikun hemm il-bini in kwistjoni jew ghall-proprejta' vicina, u ma hux applikabili ghall-kazfejn il-perikolu jkun ghan-nies li jkunu fil-proprjeta' ta' l-istess imputat jew ghal dik il-propjeta' tieghu. F'dan l-ahhar kaz huwa applikabili l-art. 352 inciz (cc) tal-Kodici Kriminali. Jekk l-imputazzjoni ssir kontra l-imputat taht l-art. 18 tal-Ligijiet tal-Pulizija, u jirrizulta li r-reat jaqa' taht l-art. 352 inciz (cc) tal-Kodici Kriminali, il-Magistrat ma jmissux jillibera lill-imputat, imma ghandu ighaddi ghall-ezami tal-kaz taht dan l-ahhar imsemmi artikolu tal-ligi. Dan jista' jsir jekk il-Pulizija tkun iffomulat ic-citazzjoni b'mod li tigi nkwadrata anki l-ipotesi tar-reat kifkontemplat minn dan l-ahhar imsemmi artikolu, jew billi l-Pulizija titlob l-emendament tac-citazzjoni f'dan is-sens - haga li tista' ssir, billi c-citazzjoni fil-Qorti t'isfel ma hix necessarjament il-bazi ta' l-inkriminazzjoni. Imma jekk dan ma jkunx sar quddiem il-Magistrat, ma jistax isir fl-appell; ghax fis-sedi ta' l-appell l-imputazzjoni ma tistax tigi mibdula. U ghalhekk, meta jigri dan,il-Qorti ma tistax taghmel hag'ohra hlief tikkonferma l-liberatorju tal-Magistrat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info