Reference: Volume 38A (1954), Part No. 1, Section , Page 10

Judgement Details


Date
11/01/1954
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
WISQ REVERENDU MONSINJUR DEKAN ALBERTO V PANTALLERESCO, D.D. vs KAVALIER HANNIBAL P SCICLULNA, M.B., HON. M.A.. (OXON)
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 385, 359 U 1982 TAL-KODICI CIVILI - AZZJONI RIVENDIKATORJA - KJAMATA IN KAWZA - LOKAZZJONI - MANDAT - UZUFRUTT
Summary
L-uzufruttwarju jista` jezercita kull azzjoni reali li l-ligi taghti lis-sid; u ghalhekk l-uzufruttwarju jista wkoll jikkontesta azzjoni rivendikatorja esperita kontra teighu bhala uzufruttwarju ta` fond kolpit b'dik l-azzjoni. Ghaldaqstant, jekk il-fond uzufruwit gie demolit bil-hidma tal-gwerra ugie rikostruwit mil-uzufruttwarju, uf ir-rikostruzzjoni teighu giet uzurpata xi parti minn fond kontigwu, sid dan il-fond, li jagixxi biex jirrivendika l-proprjeta` li giet lilu uzurpata, jista` jagixi kontra l-uzufruttwarju tal-fond li fir-rikostruzzjoni teighu giet inkorporata l-parti uzurpata mill-fond kontigwu. jekk dak l-uzufuttwarju kien inkarika lill-inkwlin biex jaghmel ir-rikostruzzjoni, huwa jirrispondi ghall-eghmill ta` dak l-inkwlin bhala mandatarju teighu, jekk ma jirrizultax likien hemm eccess tal-mandat, ghalkemm il-mandat gie ezegwit hazin. Imma dikl a-zzjoni rivendikatorja ma tistax tigi promess kotnra l-inkwlin, ghaliex dan ma jistax jigi kunsidrat bhala possessur tal-fond fis-sens tal-ligi, u ghalhekk i-sejha ta` l-inkwilin fil-kawza li saret l-possessur ma hix necessarja ghall-kompletament tal-gudizzju. Ghalkemm dik il-kjamata fil-kawza ma hix necesarja, ma jistax pero` jingahd li ma hix utili u vantaggjuza; imma jekk b'dana kollu l-inkwilin jigi msejjah fil-kawza, ma jistax jigi kundannat fuq it-talba kif proposta, jigifieri fil-gudizzju li bih tigi promossa l-azzjoni rivendikatorja
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info