Reference: Volume 38A (1954), Part No. 1, Section , Page 151

Judgement Details


Date
09/04/1954
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
ARTHUR MILLER vs EDWARD GALEA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"COPYRIGHT" - ART. 614 U 616 TAL-KAP. 23 - COPYRIGHT ACT TA` L-1911 - FOTOGRAFIJA - SPECIFIKAZZJONI
Summary
Domanda dedotta fic-citazzjoni in bazi ghal certa ligi tista` tigi kunsidrata taht ligi ohra, ghax b'daqshekk ma tigix tinbidel il-kawzali tat-talba, imma tkun biss kwistjoni ta` ligi, wahda jew ohra,li tkun applikabili ghall-kaz. Skond id- Dritt Modern, hemm l-ispecifikazzjoni meta artigjan jew kwalunkwe persuna ohra jinqdew b'materjal mhux taghhom sabiex jaghmlu xi haga gdida. Meta persuna tipproduci haga ta` xorta gdida min materjal ta` hadd iehor, sid il-amterjal, avvolja dan il-amterjal ma jsitax jigi fl-istat ta` qabel, gahdnu dritt li jzomm il-haga formata minn dik il-persuna; salv lijhallasha tal-prezz tax-xoghol. Izda, meta x-xoghol ikun ta` valur superjuri bill-bosta ghall-valur tal-materjal uzat, allura x-xoghol jitqies bhala l-haga principali, ul -persuna li pproducietu ghadnha d-dritt li zzom il-haga formata, salv li thalas lis-sid il-prezz tal-materjal. Opra artisitkali harge b'ritratt hi evidentement ferm superjuri ghall-valur tal-film li gie uzat biex sar dak ir-ritrat; u ghalhekk in bazi ghar-regola ta` l-ispecifikazzjoni, dak li gibed ir-ritratt bil-film ta` hadd iehor ghandu jitqies bhala sid dak ir-ritratt. taht il-Copyright Act, 1911, il-pozizzjoni guridika hija illi l-persuna li kienet is-sid tal-film tan-negativa originali meta saret dik in-negativa.Imma, jekk bejn min gideb ir-ritratti bil-film ta` hadd iehor u sid dak il-film, li anki zviluppah, kien hemm ftehim ta` kollaborazzjoni, speci ta` assocajzzjoni, biex jigi sfruttat l-incident li gie fotografat, alura r-ritratt, taht il-Copyright Act, huwa tat-tnejn, gahx gie prodott b'negativa li kienet tat-tenjn, billi bis-sahha ta` dak il-ftehim dik in-negativa giet konferita f'dik l-assocjazzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info