Reference: Volume 38A (1954), Part No. 1, Section , Page 300

Judgement Details


Date
14/05/1954
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
ANTIONIO BORG NE ET vs GUIDO ABELA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AZZJONI - DANNI - INTERESS
Summary
Biex wihed ikun ikun jista` jipproponi domanda f'gudizzju, jew jikkontradiciha, u mehtieg li jkolluinteress guridiku, cjoe` utilita` finali fid-domanda gudizzjarja fuq it-etma ta` l-affermata ezistenza u vjolazzjoni tad-dritt, jekk dik l-utlita` tigi riferita gas-suggett konvenut. Liema utilita` finali ta` l-azzjoni tirrisjedi appuntu fil-propozitu li jitnehha l-istat ta` vjolazzjoni tad-dritt -almenu opinata u affermata mill-attur. dan l-istat ta` vjolazzjoni tad-dritt huwa fattur essenzjali ta` l-interess li wiehed ikolluli jagixxi, ughalhekk hu logiku illil-interess, biex ikun legittimu, ghandu ikun attwali, u mhux bizzejjed li jkun futur u incert. Irid ikuna ttwali u konkret dipendenti minn fatt avvenut lezur ta` dritt. U ma gahndux jigi konfuz il-koncett ta` l-eventwalita` tad-dritt ma` l-eventwalita` ta` l-interess. imm akulhadd ghandu l=jedd ghall-konservazzjoni ta` dritt,anki jekk dak id-dritt ikun kondizzjonali jew eventwali; u l-interess jista` jkun attwali, anki jekkid-dritt huwa eventwali u dipendenti minn event iehor. Fil-kaz prezenti l-attur nomine kien ghamelkawza kontra terza persuna biex tigi kanonizzat kreditur ta` dik il-persuna f'somma rilevanti, ukien ikkawtela dik il-pretensjoni permezz ta` mandat ta` impediment ta` safar ottenut kontra l-pretiz debitur. B'dan kollu, dak id-debitur siefer, u l-attur ippretenda li b'dak is-safar huwa sofra dannukonsistenti fit-telfa tal-possibilita` li jithallas tal-kreditu tieghu minn ghand dik il-persuna, uppretenda wkoll illi dak id-debitur siefer bl-ghajnuna tal-konvenut, u li ghalhekk dan id-dannu ikkagana l-konvenut. Il-Qorti ta` l-Eweel istanza ddikjarat li l-attur ma kellux interess attwali li jaghmel il-kawza prezenti l-kontra l-konvenut, biex dan jigi dikjarat responsabili tad-danni lejn l-attur,s akemm l-attur ma jkunx gie dikajrat kreditur ta` dik il-persuna; imma l-Qorti ta` l-Appell zammet, ghall-kuntrarju, li la-ttur kellu dan l-interess attwali, u rrevokat is-sentenza ta` l-Ewwel Qorti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info