Referenza: Volum 34B (1950), Parti Nru. 2, Taqsima , Paġna 690

Dettalji tas-Sentenza


Data
16/10/1950
Qorti
CIVIL, SECOND HALL
Ġudikatura
CAMILLERI ALBERT V.
Partijiet
MICHELE CASHA vs EDGAR NAUDI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ART. 1511, 1017, 1018 U 1019 TAL-KODICI CIVILI - EKWIPOLLENZA - KONSANGWINEITA' - PARENTELA ILLEGITTIMA - RETRATT - REXISSJONI - RIVENDIZZJONI - TRANSAZZJONI - VIZZJU TAL-KUNSENS - ZBALL
Fil-Qosor
It-tfal illegittimi ma humiex konsangwinei ghall-finijiet ta' l-irkupra: u ghalhekk huma ma jistghuxjezercitaw id-dritt tar-retratt bit-titolu tal-konsangwineita. Hekk ukoll, billi wahda mill-kondizzjonijiet rikjesti mill-ligi biex ikun hemm dritt ta' retratt bit-titolu tal-konsangwineita' hija illi l-fond irkuprat ikun apparziena lil axxendent komuni ghar-retraent u ghall-venditur, u illi dak il-fond ma jkunx ghadda ghand barranin bejn meta kien jappartieni lil dak l-axxendent u meta gie mibjugh, id-dixxendenti ta' dawk it-tfal illegittimi ma ghandhomx dritt jirkupraw dak il-fond, ghand l-istess, meta ghadda l-awtur taghhom, ghadda ghand barrani u hekk hareg mid-dixxendenza ta' dak l-axxendent komuni. Il-veru karattru ta' konvenzjoni ma jigix determinat mill-kliem uzat fil-konvenzjoni,imma min-natura intrinseka tal-pattijiet li dik konvenzjoni tikkontjeni; u ghalhekk, biex ftehim jista' jinghad huwa transazzjoni, mhux bizzejjed li fil-kitba jigi hekk kwalifika imma hemm bzonn illil-pattijiet kontenuti fil-ftehim - apparti l-forma estrinseka mehtiega ghall-att - ikollhom in-natura ta' transazzjoni. Ma hemmx transazzjoni meta l-partijiet jiftehmu fuq haga li dwarha ma kellhomebda dubju. Meta huma jifthemu minghajr ma kellhom ebda dubju dwar id-drittijiet taghhom rispettivifuq dik il-haga, huma jaghmlu konvenzjoni ta' konciljazzjoni, jew kompromess, jew xi xorta ta' ftehim iehor li, ghalkemm ikollu xi haga komuni mat-transazzjoni, ikun pero' ftehim divers li jifforma figura guridika diversa mit-transazzjoni, u li ma jkunx regolat mir-regoli tat-transazzjoni, imma minn regoli ohra. Il-kunsens ma jiswiex jekk ikun gie moghti bi zball, jew mehud bi vjolenza jew b'eghmil deluz. Jekk l-izball ikun ta' ligi, ma jgibx nullita' tal-ftehim hlief meta jaqa fuq is-sustanza nfisha tal-haga li tkun l-oggett tal-ftehim. Jekk l-izball ikun ta' fatt, ma jgibx in-nullita' tal-ftehim hlief meta jaqa' fuq is-sustanza nfisha tal-haga li tkun l-oggett tal-ftehim u l-ftehim majkunx null jekk l-izball jaqa' biss fuq il-persuna l-maghha jkun sar il-ftehim, hlief meta l-ghazlata' dik il-persuna tkun il-kawza ewlenija ta' dak il-ftehim. Zball dwar il-persuna li maghha tkun saret il-konvenzjoni huwa zball ta' fatt; u kwalunkwe kuntratt nominat, kompriza t-transazzjoni, u kwalunkwe konvenzjoni innominata, jistghu jigu mpunjati bin-nullita' minhabba dan l-izball. Rivendizzjoni li tkun saret ghax ir-retrattarju kien ta' l-opinjoni li r-retraent kellu d-dritt jirkupra tigili saret taht zball dwar il-persuna tar-retraent; u tista' tigi mpunjata u rexissa mhabba dak l-izball, jekk l-istess kien il-motiv li ddetermina lir-retrattarju jaghmel dik ir-rivendizzjoni. Barraminn dan, rivendizzjoni simili tkun anki nficjata minn zball ta' dritt, jekk jirrizulta li r-retraent ma kellux it-titolu li vvanta meta ezercita l-irkupru. It-talba ghar-rexissjoni ta' l-att tar-rivendizzjoni timporta "per equipollens" l-annullament ta' kwalunkwe konvenzjoni li fuqha dik l-istessrivendizzjoni giet maghmula.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni