Reference: Volume 34B (1950), Part No. 3, Section , Page 773

Judgement Details


Date
01/03/1950
Court
OF COMMERCE
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
ALBERT BORG FALZON PR. ET NE vs JOSEPH COST CHRETIEN NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPROVAZZJONI - ART. 391 TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - IMGHAX - IMPUTAZZJONI - KONTIJIET - PROCEDURA
Summary
Ghalkemm huwa veru li, meta mir-rendiment ta' kontijiet jirrizulta soprarranz, ma hemmx bzonn li ssir il-procedura b'citazzjoni ghall-hlas ta' dak is-sopravvenz, imma hija bizzejjed il-procedura specjali b'rikors preskritta fis-subtitolu VII tat-titolu VII tat-Tieni Ktieb tal-Kap. 15, dik il-procedura ma hix aktar applikabili meta min irrenda l-kont ikun ga' ghamel il-hlas ta' dak is-sopravvanza.Meta tigi adoperata dik il-procedura tar-rikors, u l-Qorti tordna l-hlas tal-bilanc, dak il-hlas maghandux jitqies bhala approvazzjoni tal-kont. Meta ma tkunx saret dik il-procedura tar-rikors, lanqas jista' jigi michud il-jedd ta' min jircievi l-hlas tas-sopravvenz li . l-kontijiet u dan il-jeddhu aqwa meta min irrenda l-kont u hallas il-bilanc jezigi ricevuta bi kliem li jimportaw kwittanzafinali . u il-bilanc jezigi ricevuta bi kliem li jimportaw kwittanza finali. Ghaldaqstant jekk minirrenda l-kont ikun hallas il-bilanc b'cheque u mbaghad jimpedixxi t-tisrif ta' dak ic-cheque ghax min ircevieh ma ghamillux kwittanza finali, huwa responsabili ghall-imghax fuq is-somma tac-cheque minn meta huwa zamm ir-ricevent milli jsarraf dak ic-cheque.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info