Reference: Volume 34B (1950), Part No. 3, Section , Page 791

Judgement Details


Date
04/04/1950
Court
OF COMMERCE
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
EDGAR STAINES O.B.E. NE. vs JOSEPH SCHEMBRI ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"COPYRIGHT" - COPYRIGHT ACT, 1911 - DANNI - DIRETTUR TA' ORKESTRA - DRITTIJIET TA' AWTUR - GRATUWITA' - LIKWIDAZZJONI - RECITI TA' BENEFICENZA - SID TA' TEATRU - SPEJJEZ GUDIZZJARJI
Summary
Il-ligi applikabili f'Malta f'materja ta' profezzjoni tad-drittijiet ta' awtur hija l-copyright Act,1911. Id-direttur ta' orkestrali jiddirigi publikament muzika koperta mill-Copyright jikkommetti violazzjoni ta' dawk id-drittijiet anki jekk huwa jippresta l-opera tieghu gratuwitament, jekk huwa jkun ezegwixxa x-xoghol tolelat minghajr il-permess mehtieg skond il-Copyright Act. Huwa bizzejjed li dik l-ezekuzzjoni ssir fil-publiku, minghajr ma hemm bzonn li dik l-ezekuzzjoni ssir ghal profitt.Ghall-kuntrarju, is-sid ta' teatru jew lok iehor ta' tratteniment publiku, li jikkoncedi l-uzu tal-lokal tieghu ghall-iskop fuq imsemmi minghajr profitt, ma jikkommettix ksur tal-Copyright. Il-mizura tad-danni fil-materja hija anki d-deprezzament kaguna lill-valur tal-Copyright. Imma jekk l-ezekuzzjoni tkun saret fl-okkazzjoni ta' recita ta' beneficenza, fil-likwidazzjoni tad-danni derivanti mill-ksur tal-Copyright ghandu ghandu jitqies il-fatt illi fir-reciti ta' beneficcjenza hija solita tinghata riduzzjoni tal-20 fil-mija fuq id-drittijiet li soltu , . biex jinghata l-permess ghall-ezekuzzjoni. Ghalkemm il-Copyright Act thalli fid-diskrezzjoni tal-Qorti l-incidenza ta' l-ispejjez f'kawza dwar ksur tal-Copyright b'hekk ma ghandux jitqies li saret b'xi mod derogazzjoni ghar-regola soliti li jiggovernaw il-kap ta' l-ispejjez gudizzjarji.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info