Reference: Volume 34B (1950), Part No. 2, Section , Page 525

Judgement Details


Date
18/03/1950
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
EDGAR SOLER NE. ET vs ONOR. BELTRAM CAMILLERI F.R.C.A.,M.L.A., NE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1397 U 1403 (1) TAL-KODICI CIVILI - BEJGH - PREZZ GUST
Summary
Il-bejgh mhux perfett jekk ma jsirx ftehim fuq il-przz. U l-prezz ghandu jkun cert, ghalkemm f'certi kazijiet jista' jkun injorat mill-partijiet jew minn xi wahda minnhom fil-mument tal-kontrattazzjoni; izda ghandu jkun dejjem cert, stabbilit u specifikat mill-partijiet. B'mod li min jallega lil-prezz ma giex accettat minnu, ma jistax isostni li kien hemm il-bejgh. Il-prezz majistax jitbiddel bir-rieda unilaterali ta' wahda mill-partijiet biss ghax din tkun tippretendi li dak il-prezz ma hux gust. Biex jitbiddel il-prezz tal-bejgh jew il-kondizzjonijiet tal-ftehim jehtieg li jkun hemm l-accettazzjoni taz-zewg partijiet. Lanqas jista' l-bejjiegh, li jippretendi li l-prezz ma hux gust,jitlob li l-Qorti tindahal biex tiffissa hija l-prezz gust. Il-Qorti tista' tindahal biss, dejjempero' mea l-prezz ikun gie miftiehem, biex tahtar periti halli jitabilixxi huma l-prezz, meta l-partijiet ikunu hallewh fil-udizzju ta' perit jew periti mhux specifikati, umbaghad ma jiftehmux dwar in-nomina ta' dak il-perit jew ta' dawk il-periti, u, meta tqum kwistjoni, biex tiddeciedi x'kien il-prezz miftiehem, jew biex tistabilixxi, dejjem pero' skond il-ftehim tal-partijiet per ezempju meta JSIR FTEHIM LI L-PREZZ GHANDU JKUN DAK TAS-SUQ FI ZMIEN DETERMINAT; imma qatt ma tista' tistabilixxil-prezz indipendentement mill-ftehim tal-partijiet, jew ghaliex ma kienx hemm prezz miftiehem.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info