Reference: Volume 34B (1950), Part No. 2, Section , Page 545

Judgement Details


Date
21/04/1950
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI ALBERT V.
Parties
JOSEPH CAMILLERI vs MARY ZAMMIT ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART.1630 U 1632 TAL-KODICI CIVILI - LOKAZZJONI - RIPARAZZJONIJIET FIL-FOND LOKATIZJU
Summary
Fil-kaz ta' riparazzjonijiet li ghalihom huwa tenut sid il-kera, il-konduttur jista' jagmilhom huwastess, purke' jinterpella b'att gudizzjarju lill-lokatur biex jaghmilhom u dana ma jaghmilhomx, u jitlob b'citazzjoni li jigi awtorizzat jaghmilhom u dana ma jaghmilhomx, u jitlob b'citazzjoni li jiguawtorizzati jaghmilhom hu bi spejjez ta' lokatur u that dawk il-kondizzjonijet li l-Qorti jidhrilhakovenjenti ti tistabbilixxi that ic-cirkustanzi. U jekk il-konduttur ikun segwa din il-procedura,huwa jkollu d-dritt izomm il-kera biex jithallas ta' l-ispejjez li jkun ghamel u barra minn dan il-lokatur ikun tenut ghad-danni li jkun sofra l-koduttur minhabba n-nuqqas jew id-dewmien tal-lokaturfl-ezekuzzjoni ta' dawk ir-riparazzjonijet. Fil-kaz imbaghad, li dawk ir-riparazzjonijiet ikunu tali li n-nuqqas jew id-dewmien taghhom jirreka danni gravi lill-konduttur, dan jista' jaghmilhom huwastess, anki minghajr ma jsegwi dik il-procedura, purke' javza bihom lill-lokatur u jikkommunika rapport ta' perit dwar l-urgenza taghhom u d-dannu li seta' jidderiva min-nuqqas jew dewmen taghhom;salvid-dritt tal-lokatur, meta jkollu dan l-avviz kemm ir-rapport tal-perit iridu jsiru t-tnejn mill-aktar fis. Pero' l-konduttur li jezegwixxi dawn ir-riparazzjonijiet minghajr ma jsegwi l-procedura fuq imfissra jitlef biss il-beneficcju li jithallas ta' l-ispejjez billi jzommhm mill-kera u mhux ukoll id-dritt li jithallas mod iehor ; salva li jipprova li b'dawk l-ispejjez gie avvantaggjat il-lokatur, u illi dawk l-ispejjez kienu ekwi u gusti, u mhux ezagerati.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info