Reference: Volume 34B (1950), Part No. 2, Section , Page 560

Judgement Details


Date
09/05/1950
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
ANTONIA MIZZI vs STANLEY CHAPMAN ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 220 TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - INTERVENT TAL-MARIXXALL - KURA TAT-TFAL - ORDINANZA I TA' L-1876 (KAP. 28) - PATRIA POTESTA' - TUTELA LEGALI
Summary
Il-missier li jaghti tarbija tieghu lil persuna ohra biex trabbiha, ma jipprivax ruhu mid-dritt li jirrikjama dik it-tarbija biex jiehu hsiebha huwa stess, dritt li ghandu bis-sahha tal-patria potesta'. U hadd ma jista' jindahallu fit-trobbija u l-edukazzjoni ta' dik it-tarbija. Jekk it-tarbija tkun illegittima, ghax imwielda minn missier mhux maghruf, il-mara li tirrikonoxxi dik it-tarbija bhala bintha ghandha l-istess drittijiet fuqha bis-sahha tat-tutela legali, sakemm dik it-tarbija tikber u tasal ghall-eta' magguri; u ghalhekk, l-omm li meta twelditilha t-tarbija illegittima tatha lilpersuan ohra biex irabbuha, tista meta trid titlob lura dik it-tarbija u dawk il-persuni l-ohra mhux biss ma jistghux jirrifjutaw li jikkunsidrawhielha, imma lanqas jistghu jindahlulha fl-edukazzjoni u t-trobbija taghha. Jek imbaghad dik il-mara tkun f'xi ambjent hazin li jista' jkun ta pregudizzju morali hat-tarbija, imiss lil haddiehor, u mhux lil dawk il-persuni, li jitlob mill-Qorti kompetenti l-provvediment mehtieg jekk ikun il-kaz. Fil-kaz prezenti il-Qorti, barra milli applikat dawnil-principji, intravediet ukoll illi l-ordni taghha lill-konvenuti li jikkunsinnaw it-tarbija fil-kwistjoni ma kienx ser jigi minnhom obdut volontarjament, u ghalhekk awtorizzat lill-attrici li tezegwixxi s-sentenza, jekk ikun hemm bzonn, billi tinqeda bl-intervent tal-marixxall tal-Qorti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info