Reference: Volume 34B (1950), Part No. 2, Section , Page 605

Judgement Details


Date
27/06/1950
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
MICHELE PALMIER PR. ET NE vs NAZZARENO ZAMMIT ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"THIRD PARTY RISKS" - ART. 3 (1) TA' L-ORDINANZA XXXVI TAL-1939 (KAP. 165) - ASSIKURAZZJONI - DANNI - KOLLIZJONI - SOLDARJETA'
Summary
L-ispirtu animatur tal-ligi dwar assikurazzjoni ta' karozzi tal-mutur ghar-riskji ta' terzi persunikien dak illi jigi assikurat il-hlas tad-danni lil min isofrihom, derivanti minn kollizjoni ta' karrozzi. Dik il-ligi holqot obligazzjoni gdida, fis-sens illi bis-sahha taghha hadd ma jista' juza karrozza tal-mutur fit-toroq, jekk ghall-uzu ta' dik il-karrozza ma tkunx issehh polza ta' sikurta jewgaranzija dwar ir-riskji ta terzi persuni. Meta l-karrozza ma tkunx hekk assikurata, huwa responsabbli ghad-danni derivani minn kollizjoni mhux biss dak li kien qieghed jaghmel uzu mill-karrozza, imma anki dak li jkun naqas li jassikura l-vettura; u din ir-responsabilita' hija solidali, b'mod li min isofri l-hsara jista' jigi jdur ghall-hlas taghha kontra min irid hu , jigifieri tant ontra l-wiehed jew l-iehor. Lanqas jista' dak li kkaguna l-hsara materjalment jehles minn din ir-responsabilita' billi jallega illi huwa hamel uzu minndik il-karrozza bil-patt li l-istess kienet assikurata; l-ewwelnett ghaliex il-fatt biss li huwa kkaguna l-kollizjoni materjalment u bi htija tieghu huwa bizzejjed biex jirrendih responsabbli; u mbghad anki ghaliex qabel ma ghamel l-uzu mill-karrozza kien dmirtieghu li jaccerta ruhu li kien hemm dik l-assikurazzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info