Reference: Volume 32D (1946), Part No. 2, Section , Page 350

Judgement Details


Date
29/05/1946
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
ANTONIO SAMMUT vs JOHN BELL MC CANCE NE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"AUDI ALTERAM PARTEM" - APPELL - EMERGENCY COMPENSATION BOARD - GOVERNMENT NOTICE 325 U 326 TA' L-1943 - MALTA DEFENCE REGULATIONS 1989 - NULLITA' - PROCEDURA - PROVI - PUBLICITA' - REKWIZIZZJONI - SENTENZA - TIBDIL FIL-KOMPOZIZZJONI TAL-BOARD - XHIEDA
Summary
Emergency Competition Board huwa tribunal specjali. Il-funzjonijiet tieghu huma 'judical' u mhux sepliciment 'quasi judical'; id-decizjonijiet tieghu huma finali, u m'humiex appellabili quddiem it-Tribunali ordinarji. Qrati ordinarji fuq id-decizjonijiet ta' Emergency Competition Board ghandhom biss sindakat limitat, jigifieri illi huma jistghu biss jaraw jekk fid-decizjoni tal-Board hemmx xi haga 'ultra vires' u jekk hemmx xi vjolazzjoni ta' gustizzja naturali; imma ma jistghux jissostitwixxud-diskrezzjoni taghhom ghal dik tal-Board. Malta Defence Regulations 1939, sakemm gew emendati bil-Government Notice 325 ta' l-1943, ma kienu jaghmlu ebda limitazzjoni fl-elementi tal-kumpens li l-Board kien jista' jakkorda f'materja ta' rekwizizzjoni, u ghalhekk dak il-Board kien jista' jiffissakumpens tant ghall-kera ta' fond rekwizizzjonat, kemm ukoll ghat-telf ta' profitti derivanti minn dik ir-rekwizizzjoni; mentri b'dik l-emenda giet limitata s-setgha tal-Board fis-sens illi gie indikattassativament 'f'hiex' ghandu jikkonsisti dak il-kumpens.Il-proceduri quddiem l-Emergency Compensation Board, hlief f'kazi eccezzjonalissimi, ghandhom isiru fil-pubbliku. Fil-kaz prezenti l-Qorti rriteniet li ma rrizultax li l-proceduri saru mhux fill-pubbliku kif allega -attur. It-tibdil, ghal ragunijiet legittimi, tal-membri tal-Board ma jgibx ghan-nullita' tad-decizjoni tal-Board billi din tinghata minghajr ma jerga' jigi appuntat il-'claim' u jinstemghu mill-gdid il-provi quddiem il-Boardkif rikostitwit, meta l-membri hekk kostitwiti jkunu soddisfatti, mill-informazzjonijiet li jkunu sarulhom u mill-ezami li jkunu ghamlu, illi huma jistghu jaslu ghal decizjoni minghajr il-bzonn li jergghu jisimghu l-partijiet u l-provi l-ohra 'viva voce', Lanqas tista' tigi attakkata b'nullita' d-decizjoni tal-Board fuq il-motiv li xi wiehed mill-membri tieghu gie nkarikat 'in kamera' biex jispezzjona l-fond u l-ispezzjoni saret fl-assenza tal-partijiet, jekk il-partijiet kienu gew avzati li kellha ssir dik l-ispezzjoni. Lanqas hija nulla s-sentenza tal-Board ghax ir-rapport tad-delegat tal-Board ma kienx accessibli ghall-partijiet, jew ghaliex id-decizjoni tal-Board ma tinqarax fil-pubbliku; ghax bl-ebda mod ma huwa stabbilit fil-gurisprudenza li rapporti simili ghandhom ikunu accessibli ghall-partijiet, u l-Board huwa tribunal specjali li mhux suppost isegwi metikolozament il-proceduri tal-Qorti ordinarja tal-Gustizzja.Imma r-regola 'audi alteram partem' ghandha tigi skrupolozament osservata, u l-partijiet ghandhom id-dritt li jkunu prezenti fl-investigazzjonijiet li jaghmel id-delegat tal-Board, biex ikunu jistghu jikkontrollaw l-informazzjonijiet li jigu moghtija lil dak id-delegat ghall-finijiet ta' dik l-investigazzjoni. Il-vjolazzjoni tar-regola 'audi alteram partem'taghti lok ghas-sindakat tal-Qrati ordinarji, li jistghu, anzi ghandhom, jirritjenu null dak li jkunsar in konsegwenza tal-vjolazzjoni - kif sar f'dan il-kaz. Din ir-regola 'audi alteram partem' hija regola ta' gustizzja naturali, u bhala tali hija ta' interess publiku; u ghalhekk ma hiex rinunzjabili ' per simpliciter', billi jinghad illi kien hemm akkwijexxenza mill-parti li giet pregudikatabil-vjolazzjoni ta' dik ir-regola.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info