Reference: Volume 82 (1998), Part No. 2, Section , Page 1193

Judgement Details


Date
04/12/1998
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
FILLETTI JOSEPH A., MANCHE` ALBERT, SAID PULLICINO JOSEPH
Parties
JOSEPH BOWMAN NOE vs EMANUEL CACHIA ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ARIKOLU 2147 (D) TAL-KODICI CIVILI - ARTIKOLU 544 (D) TAL-KODICI TAL-KUMMERC - DEKADENZA - MERKANZIJA - PRESKRIZZJONI - SPEJJEZ TA RILAXX TA'
Summary
L-attur agixxa ghal spejjez minnu nkorsi gal hatt u rilaxx ta' merkanzija. Hu veru illi l-funzjonijiet ta' l-agent marittimu jinkludu doveri li jmorru lil hinn mill-pagament ta' dak li hu dovut lill-haddiem tal-port biex jiskarika l-merkanzija minn fuq il-vapur, imma ghall-fini tad-determinazzjonita' liema perijodu preskrittiv kien applikabbli, wiehed ghandu jhares lejn in-natura ta' l-azzjoni li kienet qed tigi esperita. It-termini preskritti nvokati mill-konvenuti nomine kienu dawk inerentimal-preskizzjonijiet li kienu estintivi ta' l-azzjoni u konsegwentem,ent, hi dik l-azzjoni kif arginata fil-parametri tal-premissi u t-talbiet taghha, li kienet tiddetermina liema kien it-terminu preskrittiv applikabbli. Il-Qorti ta' l-Appell iriteniet illi fil-kaz that ezami ma setax ikun hemm dubbju li l-azzjoni temani mir-relazzjoni guridika li giet ikkreata bejn is-socjeta' konvenuta u s-socjeta attrici meta din ta' l-ahhar giet appuntata bhala agent taghha f'Malta. Il-Qorti ta' l-Appellma accettatx bhala korretta l-interpretazzjoni illi kienet applikabbli l-preskrizzjoni aplikabbli ghall-"haddiem" tal-port fis-sens ta' l-artikolu 544 (d) tal-kodici tal-kummerc. Ghalhekk irrevokatis-sentenza ta' l-Ewwel Qorti li kienet laqghet l-eccezzjoni tal-preskrizzjoni u filwaqt illi ddecidiet illi l-eccezzjoni tal-preskrizzjoni invokata mill-konvenut ma kinitx applikabbli irrimettiet l-atti lura lill-Ewwel Qorti ghall-kontinwazzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info