Reference: Volume 46C (1962), Part No. 2, Section , Page 656

Judgement Details


Date
25/06/1962
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
XUEREB JOSEPH H.
Parties
CHARLES DEGIORGIO NE vs AUSTIN AGIUS ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"PROPOSAL FORM" - ANNULLAMENT - ASSIKURAZZJONI - BWONA FEDE - FEDINA PENALI - RINUNZJA - VETTURA TAL-MUTUR
Summary
F'materja ta` assikurazzjoni ta` karrozza, id-dettalji jekk il-proponent kienx misjub hati ghal htijiet rigwardanti s-sewqan huma tali li jinterssaw lill-assikuratur, u kwindi ghandhom jissemmew biexhuwa jista` jivvaljahom u jiddecidi jekk jaccettax li jassikura l-proponent, u f'kaz affermattiv taht liema kondizzjonijiet. Il-kuntratt ta` assikurazzjoni hu meqjus bhala wiehed tal-aqwa bwona fede,u l-proponenet ghandu jaghti risposta cara dwar dettalji li jigu mistoqsija lilu espressament fil-"proposal form"; anzi hu generalment ritenut li l-proponent hu fid-dmir li jsemmi kull fatt li ragjonevolment ghandu jhoss li hu rilevanti ghall-assikuratur li jkun jaf, u dan anki jekk ma jkunx mistoqsi. U jekk il-proponent ma jaghtix lill-assikuratur il-kwadru sewwa u ezatt tal-oggett tal-kuntratt, u dan jaghmlu in bwona fede, din ghandha mportanza biss dan jaghmlu in bwona fede, din ghandha mportanza biss relattiva, u ferm relattiva; u l-assikuratur ikollu d-dritt jitlob ix-xoljiment tal-kuntratt tal-assikurazzjoni, purke` d-dettalji ommessi jkun tali li jinfluwixxu fuq id-decizjoni biex l-assikuratur jasal ghall-kuntratt fil-forma li jkun iffirmah. Meta l-"proposal form" tigi mimlija mhux mill-proponent, imma minn persun ohra, din titqies li mliet il-formola ghall-pronent, u mhux ghall-assikuratur, specjalment meta l-proponent, qabel ma jiffirma l-"proposal form", ikun hares lejhau accerta ruhu li kollox sar sewwa, u b'hekk assuma r-responsabbilita` tad-dikjarazzjonijiet maghmula fiha. jekk il-proponent jammetti li jsemmi fil-"proposal form" xi kundanni li kellu dwar "trafficoffences", dan hu fatt li jinfluwixxi fuq id-decizjoni tal-assikuratur qabel jaccetta li jassikuralill-proponent, gahx jista` jizvijah fid-decizjoni teighu; u jikkostitwixxi raguni tajba biex l-assikuratur jista` jitlob l-annullament tal-kutnratt ta` assikurazzjoni li jkun iffirma. Imma, mill-banda l-ohra, jekk bl-atteggjament u bl-agir tieghu wara li jkun sar jaf b'dawk il-kundanni, la-ssikuratur juri li hu baqa` jzomm validu l-kuntratt, hu jigi li rrinunzja ghall-azzjoni talvolta lilu komepetenti biex jitlob l-annullament tal-assikurazzjoni, gahx dak l-atteggjament u agir ma jkunx konciljabbli mal-azzjoni tal-annullament
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info