Reference: Volume 46C (1962), Part No. 2, Section , Page 711

Judgement Details


Date
23/10/1962
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI ALBERT V.
Parties
ONOR. TABIB DR. ALEXANDER CACHIA ZAMMIT ET NE vs AVUKAT DR. ANTONIO BUTTIGIEG M.L.A
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - ART. 264 TAL-KAP. 15 - EZEKUZZJONI - SENTENZA - SEZZJONI 14 (1) U 16 TAL-"THE MALTA (CONSTITUTIN) ORDER-IN-COUNCIL, 1961" - SOSPENSJONI
Summary
F'materja ta' ezekuzzjoni tas-sentenzi, il-principju generali sovrastanti hu illi s-sentenza tisa' tigi ezegwita anki jekk tigi appellata u fil-pendenza tal-appell li jkun sar minnha. Ghal dan il-principju l-ligi taghmel xi eccezzjonijiet u tippreskrivi l-modalitajiet li ghandhom jigu osservati fil-kaz li l-Qorti tasal biex tordna s-sospensjoni tal-ezekuzzjoni ta-sentenza appellata. Fost l-element mehtiega biex il-Qorti tordna fuq talba tad-debitur dik is-sospensjoni, hemm dak li d-debitur jaghti prova li turi ghas-sodisfazzjoni tal-Qorti illi l-ezekuzzjoni tas-sentenza tista' tkun izjed ta' hsara ghalih milli t-twaqqif taghha ghall-kreditur. Fil-kaz prezenti, is-sentenza appellata kienet iddikjarat illi l-Gvern konvenut, permezz ta' cirkolari minnu mahruga, li kienet tipprojbixxi f'certi postijiet governattivi d-dhul ta' gazzetti kundannati mill-Awtorita' Ekklezjastika, ikkommettavjolazzjni tad-drittijiet u l-liberta' tal-individwu proklamati mill-Kostituzzjoni tal-1961, u ordnat lill-istess Gvern biex fi zmien qasir johrog cirkolari ohra li thassar l-effetti tal-ewwel cirkulari; u l-Qorti adita mill-konvenut biex tordna s-sospensjoni tal-ezekuzzjoni ta' dik is-sentenza sakemm jigi deciz l-appell interpost minnha, cahdet it-talba ghas-sospensjoni hekk mitluba.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info