Reference: Volume 46C (1962), Part No. 2, Section , Page 697

Judgement Details


Date
10/10/1962
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI ALBERT V.
Parties
HENRY E. ZAMMIT NE. vs ANTHONY CAMILLERI NE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 2001, 2002 (1) (B), 1175 U 1075 TAL-KODICI CIVILI - DANNI - DEPOZITU - DWANA - LOKAZZJONI D'OPERA - RESPONSABBILTA' TAD-DEPOZITARJU
Summary
Id-depozitu volontarju huwa essenzjalment gratuwitu; ima meta hu salarjat jitlef il-karatteristika ta' depoziu pur u semplici, u jigi jippartecipa mill-lokazzjoni d'opera, u ma jibqghax dpozitu hlieff'sens impropriju. Dan jimporta illi d-depozitarju salarjat jassumi responsabbilta' aktar kbira minn dik li jkollu a kariga tieghu l-veru u propriju depozitarju, u ghandu jadopera fil-kustodja tal-hwejjeg depozitati ghandu d-diligenza tal-"bonus pater familias" fi grad akbar minn dak ordinarju. Dan japplika minghajr distinzjoni bejn depozitarju u iehor, u kwindi anki jekk depozitarju jkun il-Gvern; u din ir-responsabbilta' testendi ruhha anki ghal fatt li setghu jaghmlu l-kommesi u dipendentital-istess depozitarju. Ghaldaqstant, jekk mill-imhazen tad-Dwana tonqos xi merkanzija li ghad-depozitu taghha l-importatur ikun hallas dritt ta' magazzinagg, id-Dipartiment tad-Dwana hu resonsabblighan-nuqqas li jivverifika ruhu f'dik il-merkanzija, u huwa obligat ihallas lill-importatur il-valurtal-merkanzija mankanti flimkien mad-danni, jekk ma jirrizultax illi n-nuqqas kien dovut ghal xi rottura jew sgass tal-ambjent fejn il-merkanzija kienet merfuha u kustodita, jew ghal xi rottura ta'ostakoli ordinarji, bhal ma huma bibien u twieqi nservjenti ghal li-store fejn il-merkanzija kienetin depozitu, jew jekk jirrizulta illi d-dipartiment ma jkunx adopera d-diligenza ta' missier tajjebtal-familja fi grad akbar minn dik ordinarja fil-kustodja tal-merkanzija depozitata bi hlas.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info