Reference: Volume 46C (1962), Part No. 2, Section , Page 570

Judgement Details


Date
17/02/1962
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
FLORES JOSEPH
Parties
ANTHONY PELLEGRINI NE ET PR vs MAURICE ABELA NE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"ELECTORAL COMMISSIONER" - "PARTIT TAL-HADDIEMA NSARA" - "PARTIT TAL-HADDIEMA" (MALTA LABOUR PARTY) - "POLLING REGULATIONS" REG. 27(6) - ART 7(1) TAL-KAP. 163 - ASSEMBLEA LEGISLATTIVA - ELEZZJONIJIET - GURISDIZZJONI - NOTIFIKAZZJONI TAL-GVERN NRU. 340 TAL-1947
Summary
Il-Kummissjoni Eletorrali, fl-assenza ta` dispozizzjonijiet tespressi fil-ligi, ghandha d-dmir li taghmel, fl-ezekuzzjoni tad-dmirijiet taghha, dak kollu li jidhrilha necessarju ghat-tmexxija ta` elezzjoni, basta li xejn ma jsir minnha lij kun kuntrarju gahd-dispozizzjonijiet tal-ligi Elettroali. ufost ir-regolamenti tla-votazzjoni mahruga mill-Gvernatur bis-sahha ta` dik il-ligi hemm dak li jiddisponi illi, jekk xi votant jitlob lill-assistentt kummissjuanrju jaqralu l-ismijiet tal-kandidatili jkunu jikkontestaw l-elezzjoni fl-interess ta` dak il-partit u jhallu barra l-ismijiet tal-kandidati l-ohra kollha. F'dan il-qadi ta` dmirjiet il-Kummizzjoni Elettorali ghandha poteri diskrezzjonali, li pero` ghandhom ikunu fil-konfini tal-ligi u tar-regolamenti mahrugin tahtha. Ghalhekk, il-Qrati ta` gurisdizzjoni ordinarja ma issindakawx, bhal regola, l-ezercizzju ta` dawk il-poteri diskrezzjonali, sakemm dawn jigu ezercitati fil-limit tal-ligi; b'mod illi l-Qrati jkollhom gursidizzjoni lijippronunzjaw ruhhom dwar l-ezercizzju ta` dawk l-poteri bbiex jaraw biss jekk gewx ezercitati skond l-istess ligi, uf il-kaz biss li ma jsibuhomx hekk ezercitati jistghu jiddikjarawhom "ultra vires"u ta` ebda effett. Fil-kaz prezenti, il-Kummissjunarju Elettroali ta` direttivi lill-assitenti kummissjunarji biex jekk xi votant fl-elezzjoni li kienet miexja jitlobhom jghinuh biex jivvota ghall-partit tal-Haddiema, huma kellhom jaqrawlu l-ismijiet tal-kandidati tal-malta Labour Party u l-atturippretenda li dawk id-direttivi kellhom jithassru ghaliex kienu jgibu konfuzjoni mal-kandidati tal-Partit tal-Haddiema Nsara. Izda l-Qorti rriteniet illi ma kellhiex gurisdizzjoni tissindaka l-istruzzjonijeit tal-Kummissjunarju Elettoralli, billi dawn inghataw fil-poter diskrezzjonali ta` dak l-ufficjali u ma kienux barra mil-poteri teighu skond il-ligi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info