Reference: Volume 46C (1962), Part No. 1, Section , Page 546

Judgement Details


Date
15/09/1962
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
CARMELA SPITERI NE vs CARMELA GAFFARENA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - KAPITOLU - KONTUMACJA - NULLITA' - SENTENZA - SUBIZZJONI
Summary
Ordinarjament, meta s-sentenza tkun giet moghtija mill-Qorti tal-Magistrati in bazi ghall-kapitolu ritenut konfessat, il-parti sokkombenti ma tigix mismugha qabel ma tiggustifika l-kontumacja taghha;izda jista' jkun hemm kwistjoni jekk il-kapitolu kienx sewwa, u ghalhekk jekk kienx hemm verament il-konfesjoni prezunta. Kapitolu li fih jinghad li jrid jigi pruvat li l-konvenut huwa debitur lejn l-attur li jrid jigi pruvat li l-konvenut huwa debitur lejn l-attur fis-somma ndikata fl-avviz huwa difettus, ghax ma jinghatax ukoll fih li dik is-somma hija dovuta "ghar-ragunijiet indikati fl-istessavviz". F'kaz simili, il-konfessjoni hija deficjenti u limitata, u ma hix ta' ostakolu ghall-appell. Is-sentenza, mbghad, li takkolji t-talba fuq kapitolu hekk koncepit hi nulla; u hemm lok li l-kawza tigi rimandata lill-Ewwel Qorti ghat-trattazzjoni u decizjoni taghha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info