Reference: Volume 46C (1962), Part No. 1, Section , Page 631

Judgement Details


Date
25/05/1962
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
XUEREB JOSEPH H.
Parties
DOTTOR GIOVANNI SAMMUT vs GIUSEPPE MIFSUD
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 735 (D) (II) TAL-KAP. 15 - FIKUZAZZJONI TAL-IMHALLEF - SOSPENSJONI - SUBASTA
Summary
Id-dispozizzjoni tal-ligi procedurali li tirrikonoxxi lill-partijiet f'kawza d-dritt li jirrikuzaw l-Imhallef jekk il-kawza kienet ga quddiemu bhala mhallef jew bhala arbiru, evidentement u esplicitament, tirriferixxi ghal kawza; liema staju procedurali jkun necessarjament sorpassat meta wiehed ikunwasal ghall-eskluzzjoni ta' decizjoni oghtija fuq il-meritu. Ghaldaqstant , jekk il-kreditur igibghall-bejgh b'subasta fond tad-debitur biex minnu jithallas tal-kreditu tieghu, u d-debitur jaghmeltalba ghas-sospensjoni ta' dik is-subasta ghax ikun irid joffri ghall-bejgh fond iehor tieghu diversminn dak migjub ghas-sbasta, u dik it-talba tigi michuda mill-Qorti, u d-debitur in segwitu jipproponi kawza biex jigi revokat dak l-ordni li cahad it-talba u tigi akkolta t-talba ghas-sospensjonitas-subasta, id-debitur ma jistghax jirrikuza l-Imhallef li quddiemu tigi din il-kawza billi jallegali dak l-Imhallef kien ga cahad it-talba ghas-sospensjoni tas-subasta. Ara sentenza fl-istess ismijiet deciza fil-25 ta' Gunju 1962 (publikata).
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info