Reference: Volume 46C (1962), Part No. 1, Section , Page 561

Judgement Details


Date
06/02/1962
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI ALBERT V.
Parties
ONOR EMMANUELE TABONE, M.L.A. NE ET vs ONOR. IMHALLEF DR ALBERTO MAGRI, B'LITT., LL.D.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
HAJT ESTERN - KJAMATA FIL-KAWZA - SPEJJEZ TA` TISWIJA
Summary
F'kawza fejn il-meritu huwa dwar l-ispejjez tat-tiswija ta` hajt estern, mastru jew perimentrali, lihu komuni ghal diversi proprjetarji, jixraq li jkunu prezenti fil-kawza l-proprjetarji kollha tal-hajt li jrid jissewwa; u jekk xi wiehed minn dawk il-proprjetarji ma jkunx gie mharrek, hemm lok ghall-kjamata tieghu fil-kawza. Huwa minnu li hemm gurisprudenza lokali alkwantu numeruza fis-sens illi l-intervent u s-sejha fil-kawza huma ammissibli meta l-interess ta` persuna li ma gietx imharrka jidher fil-kors tal-kawza, u mhumiex ammissibbli meta dak l-interess kien jidher u kien jipprezisti mill-bidu; pero` kontra din il-gurisprudenza hemm ohra fis-sens li, meta l-persuna li tkun giet originarjament imharrka jkollha nteress fil-kawza izda barra minnha jkun hemm persuni ohr ali ma jkunux gew imharrka mill-bidu u jkollhom nteress fil-kawza izda barra minnha jkun hemm persuni ohra li ma jkunux gew imharrka mill-bidu u jkollhom ukoll interess, il-kjamata fil-kawza ta` dawk il-eprsuni l-ohra hija ammissibbli u doverusa; metri jekk il-persuna originarjamant imharrka ma jkollhiex interessfil-kawza, mhux lecitu lijigu citati persuni ohra li ma jkunux gew citati mill-bidu, non ostante lidawn l-ahhar imsemmija jkollhom interess fil-gudizzju orininarjament propost kontra l-persuna li fiha huwa assenti kwalukwe mizura ta` nteress. U din l-ahhar gurisprudenza hija aktar korretta legalment, aktar sana fil-prattika, u bil-bosta aktar konsona ghall-gusitzzja sostanzjali, meta l-applikazzjoni taghhama tivvjolax l-istess ligi. Il-kjamata fil-kawza, avolja tkun opposta mill-konvenut u matkunx giet mitluba mill-attur, tista` tigi ordnata mill-Qorti "ex officio".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info