Reference: Volume 46C (1962), Part No. 2, Section , Page 732

Judgement Details


Date
13/12/1962
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
XUEREB JOSEPH H.
Parties
JOHN CACHIA vs DOMENICO MAGRI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
EZEKUZZJONI - SENTENZA
Summary
Jekk wiehed jigi kundannat f'kawza fejn ismu ma kienx indikat precizament kif hu jallega li ghandu jkun, u dan ikun sar bil-konnivenza tieghu stess, u wara s-sentenza, ghalkemm kien jaf li s-sentenzakienet tirriferixxi ghalieh, u kien jaf ukoll f'liema sens inqatghet il-kawza, huwa ma jkun ha ebdapass fir-rigward, dik is-sentenza tifforma gudikat fil-konfront tieghu; u huwa ma jistghax, meta l-istess sentenza tigi ezegwita kontra tieghu, jallega li dik is-sentenza ma tirriferixxix ghalieh u jiddiskonoxxi l-effetti taghha fil-konfront tieghu. Lanqas ma tista' tigi milqugha l-allegazzjoni tieghu fis-sens illi f'dik il-kawza huwa ma kienx gie notifikat, jew kien gie notifikat hazin, bl-att tac-citazzjoni, jekk huwa fil-fatt kien ipprezenta n-nota tieghu tal-eccezzjonijiet. Jekk kien hemmxi irregolarita' f'dik il-procedura, huwa kien imissu jagixxi qabel ma saret l-ezekuzzjoni tas-sentenza kontra tieghu biex jirrimedja ghall-eventwali konsegwenzi derivanti mill-istess, jew almenu messu talab zmien biex jista' jaghmel dan; imma l-fatt biss li huwa jghid li dik is-sentenza ma tirrigwardahx ma jiswiex biex isostni talba tieghu biex tigi revokata l-ezekuzzjoni tas-sentenza mehuda kontra tieghu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info