Reference: Volume 82 (1998), Part No. 2, Section 1, Page 1116

Judgement Details


Date
16/11/1998
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
LESLIE CAUSON NOE vs WILLIAM HARDING NOE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DANNI - GATE PASS OUT - PRESUNZJONI JURIS TANTUM TA' - PROVA
Summary
L-attur issurrogat agixxa biex jirkupra danni sofferti mill-assikurat tieghu. Appell tal-konvenut Cargo Handling Co. Limited li gie addebitat bir-responsabbilita' mill-Ewwel Qorti. Il-Qorti ta' l-Appell ghamlet referenza ghall-principju affermat anke mill-gurisprudenza u cjoe' il-presunzjoni iuristantum li l-Gate Pass Out nadif kien effettivament jirrispekkja l-korrettezza tal-kontenut tieghu.Kontra dan tista' tingieb prova konvincenti u inekwivoka. Fil-kaz in ezami tali prova ma ngabitx ughalhekk l-appell gie milqugh u t-talbiet attrici michuda ukoll fil-konfront ta' l-appellant.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info