Reference: Volume 82 (1998), Part No. 2, Section , Page 1141

Judgement Details


Date
16/11/1998
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
PAOLA DEBONO vs PHILIP GRIMA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - ARTIKOLU 904 TAL-KODIC TA` ORGANIZZAZZJONI U PROCEDURA CIVILI - CAUTO JURATORIA - KAWTELA TA' - MEZZI - PROBABILIS CAUSA LITIGANDI
Summary
L-istitut tal-cautio iuratoria mhux qieghed hemm biex jigi abbuzat. Il-Qorti ghandha takkordah bissfejn tkun sodisfatta li verament l-appellant ma kienx f'pozizzjoni li jahgmel id-depozitu mehtieg jew li jipproduci garanzija adegwata mehtiega skond il-ligi. kellha tkun allura sodisfatta illil-gurament lil -appellant kien tenut jiehu fit-termini tas-suniciz 1 ta` l-artikolu 904 tal-Kap. 12 kien wiehed veritier u li jkun jirrispekkja r-realta` illi l-appellant ikun verament ipporva jsib u jipproduci l-garanizja u ma rnexxilux.Fil-kaz taht ezami din il-Qorti mhix sodisfatta li tali prova tirrizulta. Il-Qorti cahdet it-talba ghall-beneficcju tal-garanzija bil-gurament ghaliex sabet illila r-rekwizit tad-dffikulta` finanzjarja ma rrizulta u lanqas l-element l-iehor tal-probabilis causa litigandi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info