Reference: Volume 82 (1998), Part No. 2, Section , Page 1222

Judgement Details


Date
04/12/1998
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
FRANCIS SIVE FRANK REFALO ET NOE vs MARK LAFERLA ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ARTIKOLU 218 TAL-KODICI TA` ORGANIZZAZZJONI U PROCEDURA CIVILI - GURISDIZZJONI - NULLITA TA' - REKWIZITI TA' - SENTENZA
Summary
Kawza ghal irkupru ta` kumpens fuq claims. GIe michud mill-Qorti ta` l-Appell l-aggravju illi s-setenza appellata ma kellhiex ir-rekwiziti necessarji ta` l-artikolu 218 tal-Kodici ta` Organizzazzjoniu Procedura Civili fis-sens illi kienet sufficjentement immotivata u kellha refernza ghat-talbiet attrici u l-eccezzjonijiet tal-konvenut. Ziedet tghallem il-Qorti ta` l-Appell illi Qorti mhijiex strettament obbligata li tispecifika r-ragunijiet ghaliex kienet qed tichad l-eccezzjonijiet tal-konvenut. Hi biss mehtiega li tqis dawn l-eccezzjonijeit fl-isfond tar-ragunijiet li fuqhom tkun qed tibbaza d-decizjoni taghha. Decizjoni li trid tkun immotivata fid-dawl ta` l-eccezzjonijiet moghtija imma mhux mehtieg ghall-validita` tas-sentenza li telabora oltre dwar dawn l-eccezzjonijiet moghtija.L-unika eccezzjoni ghal dan hu f'dawk il-kazijiet fejn il-ligi tal-procedura timponi l-obbligu fuqil-Qorti li certu eccezzjonijiet kellhom jigu decizi b'kap separat u distint fid-disposittiv tas-sentenza. Anke hawn pero` ma jfissrix li l-Qorti kienet obbligata li taghti motivazzjoni ghal tali decizjoni. Il-ligi lanqas ma timponi taht liema sura kellha l-Qorti taghti r-ragunijiet li fuqhom tkunqed tibbaza d-decizjoni taghha. Eccezzjoni ta` nuqqas ta` gurisdizzjoni tal-Qorti ta` Gahwdex ma rrizultax ippruvata mill-atti tal-process u fil-meritu l-Qorti ta` l-Appell ikkonfermat is-sentenza appellata.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info