Reference: Volume 37C (1953), Part No. 2, Section , Page 784

Judgement Details


Date
12/11/1953
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
MOSES JOHN VELLA vs LORENZO BALDACCHINO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1637 TAL-KODICI CIVILI - DANNI - LOKAZZJONI - RIPARAZZJONIJIET FIL-FOND
Summary
Jekk matul il-kirja l-fond mikri jkollu bzonn tiswijiet li ma jridux dewmien, u li ma jistghux jithallew sat-tmien tal-lokazzjoni, il-kerrej ghandu jhalli li jsiru dawk it-tiswijiet, ikun x'ikun ix-xkiel li jgibu, ukoll jekk fiz-zmien li jkunu qeghdin isiru dawk ix-xoghlijiet hu jitlef l-uzu ta' bicca mill-fond. U jekk ir-riparazzjonijiet ma jiehdux, biex isiru, aktar minn 40 gurnata, il-konduttur ghandu jsofri l-inkomodu kollu, ta' kull xorta jista' jkun. B'applikazzjoni ta' dawn id-dizpozizzjonijiet tal-ligi gie ritenut, fil-kaz prezenti, illi, billi l-fond mikri kellu bzonn ta' riparazzjonijiet urgenti li, biex isiru, kienu jirrikjedu li fil-kors tax-xoghol l-inkwilin johrog momentaneament mill-post, dan kien obligat ibattal il-fond biex ikunu jistghu jsiru dawk ix-xoghlijiet, minghajr ma seta' jippretendi li l-lokatur kellu jhallaslu l-ispejjez tat-trasport tal-merkanzija li kellufil-fond u tal-magazzinagg taghha banda ohra. Ghax huwa ma setax jippretendi dawk l-ispejjez minn ghand il-lokatur, billi x-xoghlijiet mehtiega fil-fond kienu dovuti ghal hsara tal-gwerra, u mhux ghal xi htija tal-lokatur.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info