Reference: Volume 32B (1946), Part No. 1, Section 2, Page 650

Judgement Details


Date
01/07/1946
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
BORG GORG, CAMILLERI LUIGI A., GANADO E.
Parties
MARIA ASSUNTA GATT ET. vs RENATO ELLUL
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"JUS SUPERVENIENS" - ART. 1120 U 1407 (2) TAL-KODICI CIVILI - PROMESS TA' BEJGH - REKWIZIZZJONI - SOSPENSJONI - TERMINU
Summary
L-effett tal-promessa ta' bejgh jispicca jekk l-accettant fiz-zmien ta' tliet xhur minn dak in-nharli l-bejgh ikun jista' isir ma jinterpellax lill-promittent biex jersaq ghall-att tal-bejgh, kemm il-darba ma jkunx gie miftiehem itwal. Jekk il-ftehim isir bil-patt illi l-fondi ghandhom jissewwew ujigu rrangati minn kollox, it-terminu ta' tliet xhur jibqa' sospiz u jibla jghaddi minn meta x-xoghlijiet ikunu tlestew. Jekk ma kienx hemm ftehim f'kemm zmien kellhom jitlestew ix-xoghlijiet, l-accettanti ma jistax jippretendi li ghandhom ikunu lesti fi zmien tliet xhur; jekk jidhirlu li qeghdin jiehdu zmien itwal minn dak li huwa ragjonevoli, jista' jirrikorri l-Qorti ghal prefissjoni taz-zmien. Jekk imbaghad ix-xoghlijiet jitlestaw fil-mori tal-kawza li wahda mill-partijiet taghmel kontra l-ohra, l-azzjoni tal-parti li trid iggieghel lill-ohra tersaq ghall-kuntratt hija radikata bis-sahhatal-"Jus Superveniens", salv xi temperament fil-kap ta' l-ispejjez. Il-fatt li l-fondi gew .... fl-intervall bejn il-konvenju u l-kuntratt definitiv ma hux raguni li tiggustifika x-xoljiment tal-ftehim, avolja l-partijiet kienu ftehmu li l-fondi kellhom jigu konsenjati mhux mikrija, jekk ma giex espressament miftiehem li l-ftehim jispicca f'kaz ta' rekwizizzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info