Reference: Volume 37C (1953), Part No. 2, Section , Page 742

Judgement Details


Date
27/06/1953
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
GIUSEPPE VELLA vs PAOLO DEGUARA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ANNIMALI - ART. 1477 TAL-KODICI CIVILI - AZZJONI REDIBITORJA - BEJGH - PROVA - VIZZJI REDIBITORJI
Summary
F'kawza fejn tigi ezercitata l-azzjoni redibitorja, il-prova li d-difett fil-haga mibjugha kien jezisti qabel il-bejgh tinkombi lix-xerrej li jallega dak id-difett. Ghax wahda mill-kondizzjonijet ta'l-azzjoni redibitorja u l-bazi tal-garanzija dovuta mill-venditur, hija l-pre-ezistenza tad-difett.Ghaldaqstant sakemm il-venditur jillimita ruhu jikkntesta l-vizzju, ma ghandux bzonn jaghmel ebdaprova. Il-prova tal-pre-ezistenza tal-vizzju redibitorju trid tkun tali li tikkonvinci lill-gudikant dwar dik il-pre-ezistenza; u min jezercita dik l-azzjoni ma jistax jirpoza fuq ebda prezunzjoni, specjalment fuq dik tal-qosor taz-zmien bejn il-bejgh u l-manifestazzjoni tad-difett. Jekk l-oggetttal-bejgh kien annimal li zviluppa sinjali ta' marda wara l-bejgh, u l-kumpratur ma jiddenunzjax dakid-difett lill-venditur, u lanqas isejjah veterinarju biex jara u jikkonstata l-annimal, u dan wara jmut, ghandu jbati l-konsegwenza x-xerrej, ghax b'dak in-nuqqas tieghu huwa waqa' fi htija; u htija simili tista' tasal sahansitra biex ittellef l-azzjoni redibitorja. Fil-kaz prezenti l-Qorti kkonstatat dan in-nuqqas tax-xerrej; imma minhabba n-natura tad-difett li kellha l-bhima in kwistjoni, zammet u qatghet billi akkollat ir-responsabilita' tal-mewt ta' l-annimal ugwalment fuq iz-zewg partijiet.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info