Reference: Volume 82 (1998), Part No. 2, Section 2, Page 1

Judgement Details


Date
29/01/1998
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
FILLETTI JOSEPH A.
Parties
ANTONIA ATTARD GIALANZE vs EMANUEL U DORIS RIZZO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ARTIKOLU 248 TAL-KODICI CIVILI - ARTIKOLU 728 TAL-KODICI TA` ORGANIZZAZJONI U PROCEDURA CIVILI - ECCEZZJONI TA' - KOMPATIBILITA` MA` ECCEZZJONIJIET OHRA - PRESKRIZZJONI - RINUNZJA TA`
Summary
L-attru agixxa irkupru ta` kreditu. Giet eccepita l-preskrizzjoni estitntiva u li sussidjarjament l-ammont mitluib kien esagerat. L-Ewwel Qorti laqghet l-eccezzjoni tal-preskrizzjoni u sar appell minn din is-sentenza. Il-Qorti ta` l-Appell irriteniet illi mill-gurisprudenza l-insenjament li haregkien dejjem fis-sens, salv xi sfurmaturi partikolari minn kaz ghal iehor, illi d-debitru illi ammetta li gahndu jaghti lill-attur, imma biss ma jirrikonoxxix bhala ezatta s-somma pretiza, jigi li jirrinunzja tacitament ghall-preskrizzjoni. Huwa veru lillum sehhew emendi fil-ligi procedurali li jesigu fuq il-konvenut li jissolleva l-eccezjoni tieghu kollha f'daqqa. madankollu dan ma jfissirx li dan isir in deroga tal-principju u d-dottrina legali li evolvew maz-zmien. Dwar is-sottomissjoni ta`appellati li t-tieni eccezzjoni taghhom saret bla gudizzju,a nke hawn hemm insenjament car u cjoe` illi; "xejn ma jiswa illi l-kompensazzjoni opponiha in subordine bla pregudizzju ta` l-ecceptia preskrizzjoni, in vista tal-principju protestatis contra factum non relevat u bil-fatt teighu stess il-kovnenut fie rrinunzja ghall-preskrizzjoni....". La-rgument li l-konvenut kienu obbligati li jressqul-eccezzjonijiet kollha taghhom f'daqqa ma jbiddilx mis-sustanza ta` din id-dottrina legali kif fuqenuncjata. Il-Qorti ta` l-Appell irrevokat is-sentenza appellata fuq il-putn tal-rpeskrizzjoni u rrinvjat la-tti lura quddeim l-Ewwel Qorti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info