Reference: Volume 82 (1998), Part No. 2, Section , Page 124

Judgement Details


Date
05/10/1998
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH
Parties
MARIO GALEA TESTAFERRATA vs JOSEPH N. TABONE NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
BORD LI JIRREGOLA L-KERA - KOMPETENZA - PUSSESS - QRATI ORDINARJI - RIPREZA TA' - TITOLU - ZGUMBRAMENT
Summary
L-attur agixxa biex jirkurpra l-pusses u dan ghaliex ippretenda illi l-konvenut kien qed jokkupa minghajr titolu validu fil-ligi. Il-Qorti ta' l-Appell ikkonfermat is-sentenza ta' l-Ewwel Qorti fejniddeklinat il-kompetenza favur il-Bord li Jirregola l-Kera. Il-Qorti ta' l-Appell rriteniet illi hustabbilit illi meta s-socjeta' appellata okkupat il-fond, dan ghamlitu taht titolu minghand min kien kontrattwalment awtorizzat li hekk jaghmel, zgur ma jistax jinghad li s-socjeta' appellata kienetbdiet tokkupa l-fond de quo minghajr ebda titolu validu, illegalment jew abbuzivament. Jekk dak it-titolu kienx gie jew le ghal xi raguni pregudikat fil-kors tal-kirja u fiz-zmien ta' rilokazzjoni kellu jigi epurat quddiem it-tribunal specjali kompetenti biex jiehu konjizzjoni ta' dawnil-materji uminnu deciz fil-konfront mhux biss tas-subinkwilin imma ukoll ta' l-inkwilin li miegh l-istess appellant qed jiddikjara li kellu u necessarjament ghad ghandu relazzjoni guridika.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info