Referenza: Volum 41F (1957), Parti Nru. 4, Taqsima , Paġna 1420

Dettalji tas-Sentenza


Data
26/06/1957
Qorti
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Ġudikatura
HARDING WILLIAM
Partijiet
IL-PULIZIJA vs ANTHONY MICALLEF
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
"PARLIAMENTARY DEBATES" - ART. 13 TAL-KAP. 117 - DMIRIJIET TAL-PULIZIJA - GURNALISTA - INTERPELLANZA - MALA FEDE - PRIVILEGG - PROVA - TIXRID TA` NOTIZZJI FOLOZ
Fil-Qosor
Il-publikazzjoni ta' interpellanza parlamentari debitament approvata minn li Speaker tikkostitwixxirapport privileggjat, stante li jittratta minn parti mill-"business" tal-Parlament. Imma difficilment jiftiehem kif jista' jigi nvokat dan il-mezz ta' difiza meta fil-publikazzjoni ma hemm assolutament ebda ndikazzjoni li si tratta ta' interpellanza parlamentari. Altru li l-fatti divulgati bl-istampa jinqraw bhala kontenut ta' interpellanza, u altru li jinqraw bhala notizzja ta' gurnal bla ebdandikazzjoni tal-interpellanza. Ghax min jaqra interpellanza jaf li ghad irid ikun hemm ir-rispostaghaliha, u li f'dik ir-risposta jista' jun hemm negazzjoni tal-fatti, jew spjegazzjoni taghhom b'modli jigu jifthemu xot'ohra, u per konsegwenza l-qarrej ihalli l-gudizzju tieghu "in sospeso" sar-risposta; imma meta jaqra l-fatti bhala notizzja ta' gurnal, il-qarrej mhuwiex imqieghed in gwardja lisi tratta ta' semplici rikjesta ghall-informazzjoni, u ghalhekk jaghti lil dik in-notizzja l-valur li generalment jinghata lin-notizzji fil-gurnali. Ghaldaqstant, il-gurnalista li jaghzel li ma jsemmix bl-ebda mod, la direttament u lanqas indirettament, li l-materja tan-notizzja kienet ta' "question" fil-Parlament, hu prekluz milli jinvoka l-privilegg; ghaliex certament ma jistghax ikun "bona fide report" ta' proceduri parlamentari dak li lanqas biss juri li huwa parti ta' dawk il-proceduri. Taht il-Ligi Maltija, biex ikun hemm ir-reat ta' tixrid ta' notizzji foloz f'gurnal, li jistghu jallarmaw l-opinjoni publika jew jiddisturbaw il-bon ordni jew il-kwiet publiku, jehtieg li huwa jkun xerred dawk in-notizzji foloz dolozament; imma l-element intenzjonali doluz huwa prezunt "juris tantum"; u l-gurnalista, b'din il-prezunzjoni kontra tieghu "ab initio", hemm bzonn li jabbatti dik il-prezunzjoni billi juri li hu ha l-passi mehtiega biex jikkontrolla l-verita'. Jekk ma jirnexxix f'din il-prova, l-intenzjoni doluza tieghu hija pruvata. L-element tal-verita' fil-kaz ta' imputazzjoni simili ghandu jipprimeggja. Il-Qorti bilfors ghandha tindaga jekk in-notizzja hijiex vera jew le; ghax jekk hi vera, l-imputazzjoni hija "hic et nunc" eliminata, jekk hi falza, dan mhux bizzejjed, ghaxjehtieg dejjem li l-Qorti tara jekk in-notizzja gietx imxandra dolozament, u jekk kienetx tali li tista' tallarma l-opinjoni publika jew tiddisturba l-bon ordni jew il-kwiet publiku. Il-fatt li kienet sejra ssir interpellanza fil-Parlament dwar il-kontenut tan-notizzja divulgata mhux bizzejjed bhala verifika tal-verita' ta' dik in-notizzja, ghax l-istess notizzja hi bazata fuq il-kontenut ta' interpellanza li ghad trid issir. L-anqas il-fatt li l-gurnalista sar jaf li kellha ssir dik l-interpellanza minn membru tal-Parlament, li qal lill-gurnalista li huwa kien ottjena dik l-informazzjoni minn membru tal-Pulizija li baqa' anonimu, ma jirrendi ragjonevoli l-verifika tal-gurnalista; ghax il-gurnalista b'hekk ikun qieghed jaffida ruhu, l-ewwelnett, fuq dikjarazzjoni ta' membru tal-Parlament li kienet biss dikjarazzjoni "per relatum"; u jkun qieghed jaffida ruhu fuq il-veracita' ta' dak l-informatur anonimu, bla ebda kontroll ta' xejn. Kwantu ghar-rekizit tal-allarm, dan hu bizzejjed li jkun potenzjali. Jekk ikun hemm attwalment disturb tal-opinjoni u l-kwiet tal-publiku bhala effett tan-notizja, dan jikkostitwixxi aggravanti tar-reat. Il-Qorti ghandha tara jekk in-notizzja "de qua", dak il-mument tal-publikazzjoni taghha, kellhiex "fiha nnifisha" l-attitudini li jigri l-allarm; u fil-konsiderazzjoni ta' dan l-element il-gudikant ghandu maggjorment ihares lejn ic-cirkustanzilokali fi zmien determinat, ghaliex minn dawn ic-cirkustanzi jiddependi jekk potenzjalment hemmx l-"apprehension" ta' "a breach of the peace". Wiehed mid-dmirijiet tal-Pulizija hu li tghin lid-difiza; u ghalhekk il-Pulizija ghandha taghti lill-imputat il-partikularitajiet li jkollha disponibbli dwar xi xhieda li l-imputat ikun irid igib ghad-difiza tieghu, u ghandha taghtih kull assistenza li tista' biex huwa jiddefendi ruhu. Ghax l-iskop finali hu dejjem li ssir gustizzja, u biex issir gustizzja jehtieg ukoll id-difiza l-aktar ampja tal-imputat.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni