Reference: Volume 41F (1957), Part No. 4, Section , Page 1489

Judgement Details


Date
09/11/1957
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs CARMELO FARRUGIA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"FLUE PIPE" - "GEYSER" - ACCESS - APPALT - ART. 544 U 642 TAL-KODICI KRIMINALI - INKJESTA - KOLPA - NEGLIGENZA - PROCESS VERBAL - RESPONSABILITA' KRIMINALI - XHIEDA
Summary
Process verbal maghmul regolarment jista' jinghata bhala prova fis-smiegh tal-kawza, minghajr ma jkun jehtieg li jinstemghu x-xhieda, il-periti, jew persuni ohra, li jkunu dehru fl-access; u l-ligi, fil-waqt li tippreskrivi li x-xhieda ghandhom jinstemghu "viva voce", taghmel xi eccezzjonijiet ghaldin ir-regola, fosthom appuntu dik tal-process verbal fuq imsemmi. S'intendi, tant il-Prosekuzzjonikemm id-Difiza jistghu jitolbu li jingieb ix-xhud biex jinstema' "viva voce"; u fil-prattika jsir,u hu deziderabbli li jibqa' jsir, li x-xhieda tal-access u tal-inkjesta jergghu jinstemghu biex jixhdu "viva voce"; biex jikkonfermaw ix-xhieda taghha u jigu, jekk ikun il-kaz, ulterjorment ezaminatiu kontro-ezaminati. Ghaldaqstant, meta me tkunx saret talba simili, mhix attendibbli l-eccezzjoni tad-difiza fis-sens illi d-depozizzjoni ta' xhud li xehed fl-inkjesta' regolarment maghmula ma ghandhiex titqies ghax dak ix-xhud ma giex riprodott fil-kumpilazzjoni li saret kontro l-imputat. Jekk fl-installazzjoni ta' "gejser" tal-gas tithalla barra l-"flue pipe", u dan in-nuqqas igib xi konsegwenzi, l-imputat li ghamel dik l-installazzjoni u li jigi mputat li, minhabba nuqqas ta' hsieb, bi traskuragni, nuqqas ta' hila fl-arti jew fil-professjoni tieghu, u nuqqas ta' tharis tar-regolamenti, ikkaguna dawk il-konsegwenzi, ma jistghax jallega li f'hafna kazijiet ohra l-"flue pipe" ma saretx. Dan il-fatt ma jistghax jiskrimina lil dak l-imputat, imma jista' biss iservi ta' twissija lil min maghandux "flue pipe" mal-"geyser" biex ifittex jaghmilha, biex jevita dawk il-konsegwenzi. Lanqas tiswa l-allegazzjoni ta' dak l-imputat li hu kellu biss l-inkariku li jinstalla l-"geyser"; ghax metawiehed jimpjega bniedem tas-sengha biex jaghmillu certu xoghol, hu jkun qieghed jaffida ruhu ghall-kapacita' tieghu, u hemm kondizzjoni implicita li x-xoghol isir kif ghandu jsir, cjoe' skond is-sengha u b'mod li ma jaghmelx hsara. Il-fatt li l-kommittent ma qallux biex jaghmel il-"flue pipe" ma jfisser xejn; ghax x'ghandu jaghmel jew ma jaghmelx hija haga li ghandu jaraha min jipprezenta ruhu bhala espert biex jaghmel xi haga li tirrikjedi xoghol tekniku. Anzi, kieku l-kommittent ghamillu xilimitazzjoni, fis-sens li jaghmel "geyser" bla "flue pipe", u jekk is-sid jinsisti, l-imghallem ghandu ma jinkarika ruhu xejn affattu. Il-massima "volenti et consentienti non fit iniuria" tapplika meta bniedem ikun konxju minn perikolu u ntant iqieghed ruhu fih; ghaldaqstant, min jaghmel uzu minn"geyser" meta ma ghandux ragunijiet biex jissuspetta li l-"geyser" mhux installat kif imissu jkun, ma jkunx qieghed ipoggi ruhu fil-perikolu, avvolja mal-"geyser" ikun hemm imwahhlin istruzzjonijiet fis-sens li l-"geyser" ghandu jkun provvdut bil-"flue pipe", u fil-fatt din il-"flue pipe" ma tkunx hemm. Lanqas tiswa l-allegazzjoni tal-imputat, biex jiskolpa ruhu, illi l-"flue pipe" issir mhux minnu, imma minn bniedem ta' sengha ohra; ghax l-inkariku tieghu kien li jikkolloka "geyser" skond is-sengha, u kwindi kellu anki jiehu hsieb li jaghmel il-"flue pipe", sija jekk jaghmilha huwa stess, sija jekk jordnaha ghand hadd iehor. Hu veru li ghandu jkun hemm distinzjoni fil-grad ta' negligenzali tehtieg biex tista' tigi addebitata l-kolpa fic-civil u fil-kriminal; u ghall-imputabbilita' kriminali jehtieg grad akbar ta' kolpa minn dak li jgib ir-responsabilita' civili ghad-danni. Imma meta bniedem tas-sengha jikkolloka apparat li fih ikun hemm perikolu potenzjali fin-nuqqas ta' certi kawteli, u bhala bniedem tas-sengha kien hu li kellu jara li dawk il-kawteli jkunu hemm biex jovvjaw dan il-perikolu, u dawn il-kawteli ma jkunux hemm, huwa juri grad ta' negligenza li jikkostitwixxi dik ir-"recklessness" li tammonta ghal "criminal misconduct", u tirrendieh responsabbli kriminalment ghall-konsegwenzi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info