Reference: Volume 32B (1946), Part No. 1, Section 2, Page 600

Judgement Details


Date
10/04/1946
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
BORG GORG, GANADO E., CAMILLERI LUIGI A.
Parties
NEG. JOSEPH LA ROSA vs EMMANUELE FARRUGIA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Summary
L-introduzzjoni ta' l-atti ghall-appell ghandha ssir fl-istess gurnata meta tigi prezentata l-petizzjoni jew citazzjoni ta' l-appell. Dina l-introduzzjoni ssir mir-Registratur fuq talba verbali ta' l-appellant jew ta' l-appellat fir-registru fejn ikunu l-attijiet. Imma meta l-appell ikun minn sentenza tal-Qorti ta' Ghawdex, it-talba tista' ssir lir-Registratur tal-Qorti Superjur; dana mbaghad jikkomunika dik it-talba lir-registrartur tal-Qorti ta' Ghawdex; u dana jibghat bla dewmien l-attijietlir-Registratur tal-Qrati Superjuri. Il-hlas tad-dritt stabbilit ghall-introduzzjoni jiprezumi t-talba ghal dik l-introduzzjoni; imma dak il-hlas ghandu jsir fiz-zmien preskritt mill-ligi, inkella jkunu nulli tant il-hlas li jkun sar kemm kull talba li tkun saret, ghax ma jkunux saru fl-istess gurnata tal-prezentata tal-petizzjoni jew citazzjoni. Imma jekk dawn ir-regoli ma jigux osservati, u l-introduzzjoni intant, tajjeb jew hazin, issir, ma hemmx nullita' ta' l-appell; basta t-talba tkun saret fl-istess jum tal-prezentata tal-petizzjoni jew citazzjoni. Fil-kaz prezenti ma sarx il-hlas tad-dritt meta saret it-talba ghall-introduzzjoni; imma peress illi dik it-talba kienet saret f'waqtha, gie moghti zmien lill-appellant biex ihallas id-dritt preskritt, u l-appell bqaq' shih.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info