Reference: Volume 41F (1957), Part No. 4, Section , Page 1470

Judgement Details


Date
19/10/1957
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs ANGLU SCICLUNA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 352 (BB) TAL-KODICI KRIMINALI - INSEPARABILITA' NATURALI JEW GUDIRIKA - KREDENZA SOGGETTIVA - OFFIZI FUQ IL-PERSUNA - PASSJONI - PROVOKAZZJONI - STORBJU - SUSPETT
Summary
Ir-reat ta' min jikser il-bon ordni jew il-kwiet tal-publiku javvera ruhu meta jkun hemm "an apprehension of a breach of the peace"; izda jekk dak ir-reat ikun akkompanjat minn offiza fuq il-persuna,dak ir-reat ghandu jitqies konsolidat mar-reat tal-offiza fuq il-persuna jekk bejn iz-zewg reati jkun hemm, fic-cirkustanzi tal-kaz, ness naturali jew guridiku. Tkun haga ferm perikoluza ghall-individwi u ghas-socjeta' kieku kellha tigi ammessa l-iskuzanti tal-passjoni ghal kull kredenza falza, u li min jikkaguna offiza fuq il-persuna ta' hadd iehor ikun jista' jinvoka d-diminwenti tal-passjoni ujallega li huwa agixxa taht eccitament, ghaliex haseb li dik il-persuna l-ohra ghamlitlu xi tort.Jista', certament, ikun hemm kazijiet eccezzjonali fejn l-iskuzanti tista' tkun tal-volta ammessa f'kaz ta' kredenza zbaljata; imma jehtieg li din il-kredenza tkun bazata fuq ragunijiet gravi, valutabbli "caso per caso" u tali li bniedem ta' temperament normali u ekwilibrat kien ukoll jitqarraq bihom, u fl-assenza ta' dawn ir-ragunijiet gravi, l-iskuzanti tal-passjoni ghandha tigi eskluza.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info