Reference: Volume 41F (1957), Part No. 4, Section , Page 1499

Judgement Details


Date
30/11/1957
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs JOSEPH BALDACCHINO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
PENALI - PROROGA - RESTITUZZJONI "IN INTEGRUM" - TERMINU
Summary
Ma tistghax tigi moghtija proproga ta` terminu skadut. Imma jekk l-imputat kien gie, b'sentenza, moghti zmien biex jikkonforma ruhu mal-ligi taht penali ghal kull gurnata ta` ritard, u gew lilu moghtija diversi prorogi ta` dak it-terminu anki wara li l-istess terminu kien skada, u ghalhekk ma kienx jezisti, ma jsitghax dak l-imputat ekwitativament jinzamm in kolpa ghan-nuqqas ta` ezekuzzjoni tax-xoghol li kellu jaghmel biex jobdi s-sentenza, uma ghnadux kwindi jigi kundannat ihallas il-peanlighaz-zmien li fih kien inadempjenti; ghax, tajjeb jew hazin, huwa kellu favur tieghu d-digrieti li akkrodawlu dawk il-prorogi. Hu deziderabbli li l-prorogi jinghataw biss meta t-terminu ma jkun skada. jekk mbghad tigi kontemplata l-koncessjoni o meno ta` terminu gdid, allura, jew ma tigix maghmulaaffattu din il-koncessjoni, jew, jekk jinhass li hu gust li min jitlobha jkun sokkorrut, allura t-terminu gdid ikun ahjar li jinghata b'effett retroattiv; ghaliex apputnu ghalhekk il-kliem relatttivihuma "restitiutio in integrum"; u ma hemmx restituzzjoni "in integrum" jekk, minflok intiera, tkunparzjali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info