Reference: Volume 32B (1946), Part No. 1, Section 2, Page 590

Judgement Details


Date
14/01/1946
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
GANADO E., CAMILLERI LUIGI A., BORG GORG
Parties
PROF. AVV. DR. GIULIO CORTIS NE. vs SPIZJAR GOFFREDO LAFERLA ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Summary
Jekk att gudizzjarju huwa null u min ghandu interess jidher fil-kawza u jghaddi ghal atti ohra minghajr ma jaghti l-eccezzjoni tan-nullita' tieghu, b'hekk ma jkunx necessarjament irrinunzja ghal dik l-eccezzjoni. Fil-kaz prezenti gie ritenut li dik l-eccezzjoni ma gietx rinunzjata. Il-mandatorju ma ghandux skond il-ligi l-falkolta' li jinnomina mandatarju iehor huwa null, jekk l-ewwel mandatorjuli ma ghandux dik il-fakolta' bill-ligi, lanqas kellu dik il-fakolta' minn ghand il-mandanti tieghu. Fil-kaz prezenti hekk gara; il-mandatorju ma rrizultax li kellu dik il-fakolta' minn ghand il-mandanti tieghu, u ghalhekk l-att gudizzjarju prezentat fl-isem tieghu mill-mandatarju tieghu gie dikjarat null. Kawza li tigi differita "sine die" biex il-parti tirregolarizza l-atti tmur dezerta jekkfi zmien xahar wara tliet xhur minn meta dik il-kawza tidher fil-lista tal-kawzi sospizi, ma taghmelx dak li hemm bzonn biex il-kawza tigi fi stat li tista' titkompla jew biex ma tmurx dezerta. Fil-kaz sar rikors ghar-riappuntament tal-kawza, imma dak ir-riappuntament sar fuq rikors prezentat minnmandatarju ta' mandatarju li ma kellux il-fakolta' li jinnomina mandatorju iehor minfloku; u ghalhekk dak ir-riappuntament kien null, u nulli kienu l-atti kollha sussegwenti ghal dak ir-riappuntament,u l-kawza marret dezerta.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info