Reference: Volume 41F (1957), Part No. 4, Section , Page 1214

Judgement Details


Date
08/01/1957
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
FLORES JOSEPH
Parties
IL-PULIZIJA vs CARMELO CASSAR
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"LEARNER" - "SPECIAL REASONS" - ART. 3(3) TAL-ORD. XXXVI TAL-1939 - ART. 683 TAL-KODICI KRIMINALI - ASSIKURAZZJONI DWAR RISKJI TA` TERZI PERSUNI - AZZJONI KRIMINALI - POLZA TAS-SIGURTA' - PRESKRIZZJONI - SOSPENSJONI TAL-LICENZA TAS-SEWQAN
Summary
Gahr-reat ta` sewqan ta` karrozza tal-mutur bla polza tas-sigurta` dwar riskji ta` terzi persuni l-ligi tistabbilixxi preskrizzjoni specjali, li hija ta` sitt xhur mid-data li fiha jkun sar ir-reat allegat, jew fi zmien li ma jiskorrix la tliet xhur mid-data lifiha l-Prosekuzzjoni tkung iet taf bir-reat u lanqas sena midd-ata li fiha jkun sar ir-rreat, skond liema zmien minnhom ikun l-itwal. Il-preskrizzjoni tal-azzjoni kriminali tista` tolqot tant l-inizju tal-azzjoni kemm ukoll il-kros taghhasakemm ma tezawrixxix ruhha naturalment bil-gudikat; u ghalhekk, anki wara li jkunu bdew il-proceudri quddiem il-QOrti, l-azzjoni kriminali tista` taqa` biddekors taz-zmien stabbilit. Imma l-preskrizzjoni specjali fuq imsemmija tidderoga ghar-regoli tal-preskrizzjoni limitatament ghall-istadju tal-inizju tal-azzjoni kriminali; b'mod li wara l-inizju tal-procediment il-preskrizzjoni tibqa` regolata mill-ligi generali; u kwindi l-preskrizzjoni tal-azzjoni kriminali wara l-inizju tal-procedimenthija ta` sentejn, peress li dan ir-reat hu punibli bil-piena ta` prigunerija jew multa li skond il-ligi generali tassoggetta r-reat ghall-preskrizzjoni ta` sentejn. Il-proprjetarju ta` "Motoring School" li jippermetti li persuna ssuq il-karrozza teighu meta din ma kellhiex il-permess tal-pulizija,u ghalhekk ma kienetx issehh polza tas-sigurta` jew garanzija ghar-riskji ta` terzi persuni dwar l-uzuz tal-karrozza minn dik il-persuna, ikun ippermetta fis-sens guridiku tal-kelma li dik il-persunassuq motor car minghajr l-assikurazzjoni mehtiega. Li l-karrozza kellha l-"learner's palte", li l-propjetarju tal-karrozza keient isseh polza tal-assikurazzjoni a favur tat-terzi, huma kollha cirkustanzi irrelevanti ghall-pozizzjoni guridka ta` sid il-karrozza li jkun imputat ta` dan ir-reat. Ic-cirkustanza li, kieku grat il-hsara, la-agenzija keienet tithabat mal-kumpannija tas-sigurta` biex isir il-hlas tad-danni "ex gratia", kif ukoll ic-cirkustanza li sid il-karrozza kien riekeb hdejn minn kien qieghed jitghallem, u li l-motor car kella l-"learner's palte", ma humiex ragunijiet specjali biex jigi mitigjata l-piena dwar il-perijodu fissat mill-ligi ghall-iskwalifika tal-ahti milli jkollu licenza tas-sewqan.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info