Reference: Volume 41F (1957), Part No. 4, Section 1, Page 1435

Judgement Details


Date
27/07/1957
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
FLORES JOSEPH
Parties
IL-PULIZIJA vs NIKOLA FALZON
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 304 TAL-KODICI KRIMINALI - ELEMENTI MEHTIEGA - PUSSESS TA' OGGETTI TAL-KURUNA
Summary
Biex l-imputat jigi ritenut hati tar-reat ta' pussess ta' oggetti ta' proprjeta' tal-Kuruna taht l-art. 304 tal-Kodici Kriminali, jehtieg li jikkonkorru dawn l-elementi:- 1. Pussess ta' xi oggett lijkollu marka jew sinjal li juri li hu proprjeta' tal-Kuruna, jew oggett li l-possessur tieghu jkun jaf li hu tal-Kuruna; 2. illi l-Awtorita' kompetenti kompetenti ma tkunx tat permess bil-miktub sabiex wiehed jista' jiddisponi mill-oggett; 3. illi l-possessur jonqos milli jaghti kont soddisfacentita' kif l-oggett ikun gie ghandu. In-nuqqas ta' anki wiehed minn dawn ir-rekwiziti, kif stabbilitmill-provi ikun ta' ostakolu ghall-verifikazzjoni tar-reat; ghaldaqstant, il-fatt stabbilit fis-sentenza tal-Magistrat, li l-imputat kien fil-pussess ta' oggetti tal-Kuruna bil-marka tal-Kuruna, ma jikkostitwix dan ir-reat, billi jonqsu f'dak il-fatt ir-rekwiziti tan-nuqqas ta' permess bil-miktub mill-Awtorita' kompetenti u n-nuqqas ta' kont soddisfacenti tal-pussess mill-imputat. Liema fatt il-Qorti tal-Appell, bhala Qorti ta' revizjoni tal-process quddiem l-Ewwel Qorti, ma tistghax tabbandunaa pregudizzju tal-imputat, anki fil-kaz li l-provi kienu juruh xort'ohra.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info