Reference: Volume 41F (1957), Part No. 4, Section , Page 1332

Judgement Details


Date
02/03/1957
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs ANTONIO ZAMMIT
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 388 (1) (B) U (2) - ART. 635 (1) TAL-KODICI KRIMINALI - NULLITA' - PROVI - SENTENZA - SPERGUR
Summary
Il-fatt li, meta jittiehed mill-Magistrat notament tad-depozizzjoni ta` xhud, dak in-notament ghandujinqara lix-xhud, u ghandu jigi verbalizzat li gie hekk moqri, ma jfisserx illi, jekk dan ma jsirx,dak in-notament mhux ammissibbli bhala bazi ta` inkriminazzjoni ta` spergur dedotta kontra dak ix-xhud; ghaliex, ghalkemm din il-formalita` hija mposta mill-ligi, in-nuqqas taghha ma jipprekludix lidak li xehed ix-xhud jigi pruvat "aliunde". Lanqas ma hu ammissibbli r-riljev li l-Magistrat ma semma xejn fis-sentenza l-element tax-"scienter". Dan mhux motiv ta` nullita` tas-sentenza li sabet l-imputat hati ta` xhieda falza; ghax wiehed ghandu jirritjeni li, ladarba l-Magistrat wasal ghall-konkluzjoni tar-reita`, hu kien sodisfatt li kienu jikkonkorru l-elementi kollha biex tigi ntegrata l-ipotesi tal-ligi, kompriz l-element intenzjonali. Kien ikun divers il-kaz kieku xi element mehtieg kien imsemmi u kien zbaljat. Imputazzjoni ta` spergur tista` tigi sostnuta fuq ix-xhieda ta` xhud wieehd biss, meta dan ix-xhud huwa korroborat f'xi cirkustanza li tkun tiswa biex tistabbilixxi d-delitt allegat minn provi ohra migjubin skond il-ligi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info