Reference: Volume 41F (1957), Part No. 4, Section , Page 1444

Judgement Details


Date
14/08/1957
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
FLORES JOSEPH
Parties
IL-PULIZIJA vs EMMANUELE AQUILINA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"SUPPLY AND SERVICES ACT, 1947" - ANALISI - ART. 10 TAL-KAP. 54 (ORDINANZA III TAL-1904) - ART. 25 TAL-KODICI KRIMINALI - BUONA FEDE - KAMPJUN - KONTRAVVENZJONI - KUNSERVA TAT-TADAM - PROVA - REAT UNIKU - REG. 7(1) TAL-GOVERNMENT NOTICE 386/1955
Summary
In-nuqqas tal-formalitajiet preskritti mill-ligimeta jittiehed kampjun ta` oggett tal-ikel jew xrb biex jigi analizzat mid-dipartiment Mediku u tas-Sahha ma jwassalx ghall-kosnegwenza li l-prova fuq l-oggett li jkun u fuq l-analisi tal-kontenut tieghu ssir inammissibbli fil-kaz ta` precediment kriminali tieghu ssir inammissibbli fil-kaz ta` precidiment kriminalik otnra xi persuna responsabbli; ghaliex ebda nullita` ma hi komminata mill-ligi, la espressament u lanqas impliciment minhabba n-nutaratal-affarjiiet; kif il-korp tar-reat mhux inammissibli bhala prova ghax ma jkunx gie akkwistat bil-procedura tal-ligi, fin-nuqqas ta` dispost tal-istess ligi f'dan is-sens. Difett f'dik il-procedurama jwassalx, per se, ghall-inamissibilita` tal-prova, imma jista` jkollu l-importanza tieghu fil-valutazzjoni tal-istess prova u fuq il-fatt in kwistjoni. Din l-importanza, mbghad, tkun tiddependi mhux minn semplici possibilitajiet astratti, imma mic-cirkustanzi konkreti ta` kull kaz, u proporzjonatament ghall-grad tad-difett u ghall-pregudizzju defensjonali li fil-fatt ikun ikkaguna lill-imputat. B'dan kollu, kull ezekutur tal-ligi ghandu dover srettissimu li josservaha f'kull virgola taghha, u ma jistghax jarbitra kif jidhirlu. L-onnjezzjoni li l-analitiku tal-Gvern ma ghamelx l-analisihu personalment ma tiswa xejn, jekk l-analitiku jkun ikkonduca mall-assistenti teighu u kontinwamentikkontrolla l-istadji kollha tal-analisi. L-imputat, li hu akkuzat li hadem u biegh kunserva tat-tadam ta` koncentrazzjoni aktar baxxa milli ghandha tkun, ma jistghax jinvoka l-bwona fede teighu billi jallega li hukellu mieghu mpjegata persuna specjalizzata fil-fabbrikazzjoni tal-kunserva tat-tadam; ghax dawn iz-zewg imputazzjonijiet jikkostitwixxu kontravenzjoni, fejn l-element psikiku jikkonsisti fil-vontarjeta` tal-fatt fih innifsu, minghajr il-bzonn lissir ricerka dwar l-intenzjoni doluzatal-imputat; u hekk hu bizzejjed li hu ikun agixxa kolpozament. Liema element psikiku jista` jigi eliminat jekk l-imputat igib provi li jeskludu l-volontarjeta` tal-fatt fih innifsu, minghajr il-bzonn li ssir ricerka dwar l-intenzjoni doluza tal-imputat; u hekk hu bizzejjed li hu ikun agixxda kolpozament. Liema element psikiku jista` jigi eliminat jekk l-imputat igib provi li jeskludu l-volontarjeta` tal-fatt. U dan apparti milli hu jibqa` resposabbli tal-kontravvenzjoni tal-volta maghmula mis-subordinati teighu, billi hu kellu d-dover li igieghlhom josservaw il-ligi, u seta` b'diligenza jimpedixxi l-ksur taghha, specjalment jekk hu kien intiz fil-process tal-fabbrikazzjoni tal-kusnerva tat-tadam. Imma l-fatt li dak l-imputat biegh dik il-kunserva tat-tadam jassorbixxi l-fatt tal-bejgh, bi hsara tax-xerrej, ta` oggett tal-ikel mhux tax-xorta u kwalita` mitluba mix-xerrejl u ghalhekkiz-zewg vjolazzjonijeit jikkostitwixxu reat wiehed.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info