Referenza: Volum 41F (1957), Parti Nru. 4, Taqsima 1, Paġna 1262

Dettalji tas-Sentenza


Data
27/06/1957
Qorti
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Ġudikatura
FLORES JOSEPH
Partijiet
IL-MAESTA' TAR-REGINA vs GANNI CARUANA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ART. 405 (5) U 217 (3) (C) TAL-KODICI KRIMINALI - ATT TAL-AKKUZA - ATTI TAL-KUMPILAZZJONI - KORRUZZJONI TA' MINORENNI - KWERELA - NULLITA' - PATRIA POTESTA'
Fil-Qosor
L-eccezzjoni ta' nullita' tal-att tal-akkuza tikkonsisti fl-allegazzjoni da parti tal-akkuzat ta' xidifett f'dak l-att; u ghalhekk mhux bizzejjed, biex id-decizjoni ta' dik l-eccezzjoni tigi rimessalill-Qorti komposta minn tliet Imhallfin, l-allegazzjoni ta' dan id-difett, imma hemm bzonn li l-Qorti komposta minn Imhallef wiehed tkun soddisfatta u perswaza li l-allegat difett realment jezisti almenu "prima facie"; b'mod li mhix sufficjenti l-kwalifika tal-eccezzjoni bhala wahda ta' nullita' tal-att tal-akkuza, imma hemm bzonn li tkun realment tali. U hija attribuzzjoni tal-Qorti komposta minn Imhallef wiehed li tindaga u tiddecidi, ghall-finijiet tar-remissjoni tal-kawza quddiem il-QortiKollegjali, jekk eccezzjoni preliminari kwalifikata mill-akkuzat bhala wahda ta' nullita' tal-att tal-akkuza hijiex verament tali. Ghaldaqstant, fil-kaz li l-akkuza tkun ta' korruzzjoni ta' minorennikommessa minn missier b'abbuz tal-patrija potesta', jekk l-akkuzat allega li l-att tal-akkuza huwanull, mhux mhabba xi difett kif inhu koncepit u redatt dak l-att, imma unikament fuq il-pretensjonili l-atti tal-istruttorja huma nulli ghax fiz-zmien tal-fatti l-akkuzat kien dekadut mill-patrija potesta', u kwindi d-delitt dedott fih kontra tieghu kien persegwibbli fuq kwerela tal-parti leza, u mhux mill-Pulizija "ex officio", il-Qorti, biex tiddecidi jekk l-eccezzjoni ta' nullita' tal-att tal-akkuza ghandhiex tigi rimessa ghad-decizjoni tal-Qorti Kollegjali, ghandha testendi l-indagini taghha biex jezamina, fid-dawl tal-atti tal-kawza sa dak l-istadju, jekk il-kwistjoni sollevata mill-akkuzat tirriducix ruhha fir-realta' ghal kwistjoni ta' punti ta' fatt ta' attribuzzjoni tal-gurati; ghax fil-kaz li jkun hekk, l-eccezzjoni tal-akkuzat ma tkunx realment u guridikament wahda ta' nullita'tal-att tal-akkuza mhabba f'nullita' tal-atti tal-istruttorja, li ghad-decizjoni taghha hija kompetenti l-Qorti Kollegjali. Dik l-eccezzjoni tkun semplicement enuncjazzjoni ta' kwistjoni rizervata bil-ligi ghad-decizjoni tal-gurati bl-effetti guridici li johorgu mid-decizjoni taghha bil-verdett.Ladarba l-akkuzat ikun pogga bhala pern tal-kwistjoni kollha l-allegata dekadenza mill-patrija potesta' tieghu fiz-zmien tal-fatti dedotti fl-att tal-akkuza, ghax naqas milli jipprokura kontra tieghunnifsu l-inskrizzjoni ipotekarja li ssemmi l-ligi u fiz-zmien li trid il-ligi, u ma giex reintegratfil-patrija potesta', u din il-kwistjoni tissemma l-ewwel darba quddiem il-Qorti meta tinghata l-eccezzjoni ta' nullita' tal-att tal-akkuza, dik l-eccezzjoni tirriduci ruhha ghall-enuncjazzjoni ghall-ewwel darba fil-kawza tal-kwistjoni, li ma tohrogx mill-atti tal-istruzzjoni li fuqhom hu bazat l-att tal-akkuza, jekk kienx hemm l-allegata dekadenza mill-patrija potesta', rizervata b'ligi ghad-decizjoni tal-gurati, bl-effetti guridici li johorgu mill-accertament tal-fatti. Il-kwistjoni timportadecizjoni ta' punti ta' fatt, kompriz dak allegat fl-att tal-akkuza, li l-akkuzat abbuza mis-setghata' missier; liema punti ta' fatti ma jiffigurawx fl-atti tal-istruttorja; u d-decizjoni taghha hijaeskluzivament imhollija b'ligi lill-gurati, taht id-direzzjoni li huma jircievu mill-Qorti fuq il-ligi. Sussidjarjament, anki kieku jkunu veri c-cirkustanzi enuncjati mill-akkuzat fl-eccezzjoni tieghu, sal-mument tal-ghoti ta' dik l-eccezzjoni tirrikorri u tigi l-prezunzjoni stabbilita mill-ligi li l-kwerela titqies li saret skond il-ligi, ladarba matul il-kumpilazzjoni l-imputat ma talabx, u l-Qorti ma ordnatx "ex officio", il-prova tal-kwerela. Jigifieri illi, anki kieku kellu jirrizulta lid-delitt kien prosegwibbli bil-kwerela tal-parti, xorta wahda l-atti tal-istruttorja jibqghu validi, u validu jibqa' l-att tal-akkuza li d-delitt sar b'abbuz tal-patrija potesta' ta' missier - liemacirkustanza mhix element kostituttiv tad-delitt ta' korruzzjoni ta' minorenni - tibqa' dejjem cirkustanza ta' fatt imhollija f'idejn il-gurati skond ir-rizultanzi tal-provi. Ghaldaqstant, l-eccezzjoni ta' l-akkuzat f'dawn il-kontingenzi ma tammontax ghal wahda ta' nullita' tal-att tal-akkuza; u l-kawza tghaddi quddiem l-Imhallef ordinarju ghall-istadji ulterjuri taghha.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni