Reference: Volume 36D (1952), Part No. 4, Section , Page 852

Judgement Details


Date
13/12/1952
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs MANWEL BORG
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"TALKIES" - LICENZA - REG. 51 TAN-NOTIFIKAZZJONI TAL-GVERN NRU. 430 TA` L-1937 - SOSPENSJONI
Summary
It-titolar tal-licenza ta` "talkies" huwa responsabili ghal-osservanza tar-regolmenti li jirrigwardaw id-dhul ta` persuni ghal wiri ta` pellikoli li m'humiex imghoddija mic-censura bhala lidawk il-persuni, minhabba l-eta` taghhom, jistghu jidhlu jarawhom. Il-ligi ma tippreskrivi ebda mez biex jigiaccertat mill-gernanti tac-cinema kemm ghandu snin l-ispettur prospettiv; u jista` jiqala "border line case" fejn l-apparenza fizika tal-persuna li tipprezenta ruhha ghad-dhul fic-cinema tkun tali liwiehed ma jsitax ma jemminx li dik il-persuna, meta tghid li ghandha certa eta`; u ghalhekk l-unikaregola li tista` tigi enuncjata hi dik li f'dawn il-kazi ghandhom jigu ezaminati mill-Qorti c-cirkustanzi partikulari ta` kull kaz. Imma meta l-ispettatur prospettiv jidher "ictu oculi" ta` eta` liminhabba fiha ma jistax jidhol jara certa pellikola, allura l-pozizzjoni tal-geernti tac-cinema tkun inkapaci ta` difiza; u ebda assikurazzjoni kuntrarja li jkun talvolta ghamillu l-ispettatur ma tiskuzah. Jekk l-imputat, misjub hati ta` din il-kontravvenzjoni, jigi kundannat ghall-piena stabbilita uanki ghas-sospensjoni tal-licenza, u huwa jappella limitatament ghal dik is-sospensjoni, il-Qorti ta` l-Appell jekk issib li ghandha tirrevoka s-sentenza, ma tistax taghmel dan minhabba l-mod kif l-appell gie ristrett; imma l-kundanna ghas-sospensjoni tal-licenza ghandha titnehha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info