Reference: Volume 36D (1952), Part No. 3, Section , Page 599

Judgement Details


Date
15/01/1952
Court
OF COMMERCE
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
ANTONIO BUTTIGIEG vs SALVATORE SAID
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DEKORRENZA - DEPOZITU - IMGHAX - KREDITU ILLIKWIDU
Summary
Il-massima li l-imgahx ma jiddekorrix sakemm il-kreditu dovut ma jkunx likwidu hija wisq assoluta; ujista` jkun hemm kazijiet fejn din il-massima, avvolja l-kreditu jkun illikwidu, ma tistax tirvcievi applikazzjoni; per ezempju, meta l-likwidazzjoni tal-kreditu ma tkunx saret minhabba htija tad-debitur. Jekk fic-citazzjoni jintalab il-hlas ta` somma determinata bl-imghax minn certa data specifikata fl-istess citazzjoni, u l-Qorti tiddecidi billi tilqa` t-talba kif dedotta, imma ghal somma izghar minn dik mitluba, minghajr ma tghid xejn dwar l-imghax, ghandu jiftiehem illi l-imghax huwa dovutmid-data specifikata fic-citazzjoni, umhux mid-data tas-sentenza, biss fuq is-somma kif ridotta bl-istess sentenza. Meta l-kreditu jkun cert, u l-kwistjoni tkun biss fuq il-"quantum", u d-debitur jista` jkun jaf approssivament kemm jilhaq id-debitu tieghu, id-debitur jista` jiddepozita somma approssimativa, salva reintegrazzjoni, biex, minflok li d-debitur jibqa` jgawdi huwa ngustamnet l-imghaxfuq is-somma dovuta lill-kreditur, jahgti li dana l-opportunita` li jizbanka dak l-ammont, bla pregudizzju, u jgawdi huwa l-itneressi fuq flusu stess. Jekk id-debitur ma jaghmelx depozitu simili, ikun kaz iehor fejn il-massima fuq imsemmija dwar id-dekorrenza ta` l-imgahx m a ghandhiex tkun applikabili.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info