Reference: Volume 32C (1944), Part No. 2, Section , Page 109

Judgement Details


Date
14/12/1944
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
PUBLIO ZAMMIT vs GIUSEPPE DIMECH ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1283 TA' L-ORDINANZA VII TA' L-1868 - LOKAZZJONI - MALA FEDE - NULLITA' - RETRATT - RIDUZZJONI
Summary
Il-lokazzjoni maghmula minn persuna li tippossjedi l-fond b'titolu rizolubili jew temporaneu hija valida, u tobliga lis-successuri tieghu, jekk tkun maghmula b'kondizzjonijiet gusti u ghal zmien li majeccedix tmien snin fil-kaz ta' beni rustici, jew ta' erbgha snin fil-kaz ta' beni urbani jew ghaz-zmien ordinarju u skond l-uzu jekk il-lokazzjoni tkun ta' mobili, jew ghal zmien anqas rispettivament, jekk il-lokazzjoni taghhom ghal aktar minn dak iz-zmien anqas rispettivament, jekk il-lokazzjonitaghhom ghal aktar minn dak iz-zmien anqas hija vjetata. Din id-dispozizzjoni tal-ligi hija applikabili anki ghal lokazzjoni maghmuloa mill-kumpratur li l-akkwist tieghu jkun suggett ghar-retratt legali jew ghar-rizoluzzjoni bhala effett tad-dritt tar-rikompra. Meta l-lokazzjoni hija maghmula ghal zmien itwal minn min jipposjedi kif intqal fuq, dik il-lokazzjoni, fuq talba tas-successur fil-pussess, hija ristretta ghaz-zmien fuq indikat rispettivament, kontabili mill-jum tal-kuntratt. Ghall-applikazzjoni ta' dawn ir-regoli mhux mehtieg li jigi pruvat illi l-lokazzjoni saret in mala fede, ossija in frode tas-successur. Din il-mala fede, hemm bzonn li tigi pruvata fil-kaz illi s-successurikun irid jitlob n-nullita' ta' dik il-lokazzjoni, u mhux meta jitlob biss ir-riduzzjon taghha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info