Reference: Volume 32C (1944), Part No. 2, Section , Page 53

Judgement Details


Date
06/06/1944
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
DOTTOR ANTONIO CREMONA vs MARIETTA TONNA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1071 TA' L-ORD. VII TA' L-1868, U ART. 334 U 380 TAL-PROCEDURA CIVILI - INSKRIZZJONI FIR-REGISTRU PUBLIKU - NULLITA' - PREMESSA TAL-BEJGH - SENTENZA JEW DIGRIET LI JORDNAHA - SUBASTA - TERMINU
Summary
It-terminu legali ta' tliet xhur ghall-validita' tal-promessa ta' bejgh jibda jiddekorri mill-jum lifih il-bejgh ikun jista' jigi effettwat, u mhux mid-data ta' l-iskrittura. U l-att gudizzjarju lijsir biex wahda mill-partijiet tinterpella lill-ohra biex taddivjeni ghall-ezekuzzjoni tal-promessatal-bejgh ghandu l-effett li jinterrompi ghal tliet xhur ohra l-limitazzjoni ta' dak iz-zmien. Huwaveru illi meta l-fond huwa migjub fis-subasta fuq talba ta' xi kreditur il-proprjetarju ta' dak il-fond ma jistax jaljenah sakemm tghaddi sena kontabili mid-data li fiha ssir l-inskrizzjoni fir-Registru Publiku tas-sentenza jew digriet li jkun ordna s-subasta, u li ghalhekk kull aljenazzjoni li jaghmel il-proprjetarju tal-fond fiz-zmien ta' dik is-sena hija nulla. Imma dik in-nullita' hija stabbilita' biss favur il-kreditur li ottjena dik is-sentenza jew dak id-digriet, u ma tistax tigi eccepita mill-venditur. Ghaldaqstant min obliga ruhu li jbiegh fond meta dan kien jinsab migjub fis-subasta mill-kredituri ta' dak il-promittent, ma jistax jehles mill-obligazzjoni tieghu li jezegwixxi l-promess fuq il-motiv li kien hemm pendenti s-subasta tal-fond meta sar il-ftehim tal-bejgh. Din hijahaga li ghandu jaraha x-xerrej mal-kreditur u ma timporta xejn lill-venditur.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info