Reference: Volume 32C (1945), Part No. 2, Section , Page 151

Judgement Details


Date
30/06/1945
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
CHARLES FARRUGIA MARMARA vs EDGAR MIFSUD
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"LAND VALUATION OFFICER" - AMMINISTRAZZJONI - INTERVENT FIL-KAWZA - KJAMATA FIL-KAWZA - ORDINANZA VIII TA' L-1941
Summary
L-amministratur komuni ta' art mibnija ta' izjed minn sid wiehed, mahtur mil-Land Valuation Officerfid-dehen tieghu, ghandu dritt jikri dik l-art mibnija u jamministra l-proprjeta' bhalli kieku huwaamministratur mahtur minn Qorti kompetenti biex jamministra proprjeta' immobiljari. Ghaldaqstant l-amministratur hekk mahtur ghandu d-dritt, u anki l-interess, li jezigi l-hlas tal-kera ntier; u haddbarra minnu ma jista' ikollu dritt jezigi ebda parti mill-kera. Barra minn dan, huwa jista' jagixxi gudizzjarjament kontra l-inkwilin biex jinkassa dak il-kera minghajr ma jkunu fil-kawza dawk li ghandhom parti mill-proprjeta' ta' l-art mibnija minnu amministrata: u meta hekk jagixxi, ma jistax jigi milqugh bl-eccezzjoni li ma jistax hekk jagixxi ghax il-persuni l-ohra li ghandhom sehem fil-proprjeta' huma prezenti f'Malta. Bejn il-kjamata fil-kawza u l-intervent fil-kawza hemm distinzjoni; ghax ghal-intervent fil-kawza huwa bizzejjed li min jitlob li jintervjeni jkollu nteress fil-kawza, mentri ghall-kjamata fil-kawza, fil-waqt li dan l-interess huwa wkoll mehtieg, hemm bzonn ukoll illil-prezenza tal-persuna li ghandha tigi msejha fil-kawza tkun indispensabili ghall-integrita' tal-gudizzju.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info