Reference: Volume 32C (1946), Part No. 2, Section , Page 253

Judgement Details


Date
12/03/1946
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
CARMELO ABDILLA vs EMMANUELE CAMILLERI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DANNI - DELITT - KJAMATA FIL-KAWZA - SOLIDARJETA'
Summary
Skond il-ligi taghna, meta hsara tigi maghmula dolozament minn tnejn min=nies jew izjed, l-obligazzjoni taghhom ghar-rizarciment tal-hsara hija solidali. Meta whud ikun mxew dolozamnet u l-ohrajn le,dawk ta` l-ewwel huma obligati "in solidum", u kull wiehed mill-ohrajn huwa obligat biss ghal dik il-bicca hsara li huwa nnifsu jkun ikkaguna; imma jekk dik il-bicca hsara ma tistax tigi stabbilita, min ikun bata l-hsara jista` jitlob il-hlas tal-hsara minghand kull min irid fost dawk li jkunu hadusehem fiha, wkoll jekk ilkoll jew xi hadd fost dawk li jkunu mexa dolozamnet, minghajr pregudizzju pero` tal-konvenut li jdur kontra l-iehor jew l-ohrajn. F'dan l-ahhar kaz il-konvenut jista `jitlobil-kjamata fil-akwza ta` dawk kollha li kkaguanw il-hsara , biex il-Qorti tkun tista` tqassam fuq kull iwehed minnhom is-somma mehtiega ghall-hlas tal-hsara fl-ishma ndaqs jew le skond ic-cirkustanzi;dejjem bla pregudizzju ta` min bata l-hsara ghas-solidarjeta` kontra kull min irid minnhom. Ghall-kuntrarju, meta dawk li ghamlu l-hsara mxew kollha dolozament, dak li jigi mharrek wahdu ma ghanduxdritt jitlob il-kjamata fil-kawza ta` l-ohrajn. L-obligat "in solidum" jibqaghlu dejjem id-drittt ta` regress, meta jkun irrizarcixxa l-hsara kollha huwa, kontra l-ohrajn obligati "in solidum" mieghu, anki fil-kaz ta` delitt, gahr-rimbors "pro rata". Imma meta dawn ikun il-kaz li l-hlaas tal-hsarajitqassam f'sihma ndaqs, ma hemmx raguni ghaliex ir-ripartizzjoni fir-rapproti nterni ta` bejniethom ma ssirx fl-istess gudizzju.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info