Reference: Volume 32C (1946), Part No. 2, Section , Page 199

Judgement Details


Date
07/02/1946
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
RENATO ELLUL ET. vs ANTONIO ELLUL ET.(REVOKATA FL-APPELL B'SENTENZA TAL-1 TA' LULJU 1946 (PUBLIKATA)
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"CONVERSIO ACTUS JURIDICI" - ALEA - ANNULLABILITA` - ART. 1868 TAL-KODICI CIVILI, U ART. 5 U 7 (1) (A) TAL-KAP. 70 - DONAZZJONI - NULLITA' - SETTWAGENARJU - TAXXA TAS-SUCCESSJONI U DONAZZJONI - VITALIZJU
Summary
Huma mehlusa mit-taxxa tas-successjoni u donazzjoni dawk it-trasferimenti imponibili li jkunu gew dikjarati nulli jew bla effikacja b'sentenza pronunzjata in kontradattorja bejn il-partijiet interessati, u li tkun saret gudikat, minhabba vizzju radikali illi jgib in-nullita' jew ineffikacja tat-trasferiment sa mill-origini tieghu, indipendentement mill-volonta' u l-kunsens tal-partijiet. Kuntrattta' kostituzzjoni ta' vitalizja li jkun fih sproporzjon tal-valur bejn il-beni assenjati u l-vitalizju, meta ma hux simulat, huwa nieqes mill-alea, u ghalhekk bhala vitalizju dak il-kuntratt ma jiswiex; imma l-fatt li ma hemmx alea ma jgibx ghan-nullita' ta; l-att, ghax dak il-kuntratt jibqa' fih il-figura guridika tad-donazzjoni b'effett ta' dak li jissejjah "conversio actus juridici". Ghaldaqstant ghall-eccedenza li tikkostitwixxi l-liberalita' dak it-trasferiment huwa imponibili. Is-settwagenarju ma jistax minghajr awtorizzazzjoni tal-Qorti, jaghmel donazzjoni li teccedi £50; imma din id-donazzjoni ma hix nulla "di pieno diritto"; izda hemm biss nullita' relativa ghas-settwagenarju, ossija annullabilita' li ggib id-dritt ghar-rexissjoni esperibili mis-settwagenarju jew mill-eredi tieghu. Ghalhekk dik id-donazzjoni ma hix nulla radikalment, u hija imponibili skond id-dispozizzjonijiet tal-Kapitolu 70.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info