Reference: Volume 32C (1946), Part No. 2, Section , Page 260

Judgement Details


Date
12/03/1946
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
ANTONIO SAMMUT vs JOHN BELL ME, CANCE NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"EMERGENCY COMPENSATION BOARD" - ART. 731 U 781 TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI (KAP. 15 EDIZ. RIV.) - ILLEGITTIMITA' TAL-PERSUNA
Summary
L-eccezzjoni ta' l-illegittimita' tal-persuna ta' l-attur jew tal-konvenut tista' tinghata meta l-wiehed jew l-iehor huwa nkapaci skond il-ligi li joqghod f'kawza, jew biex iharrek jew jigi mharrek fl-isem u fl-interess ta' hadd iehor minghajr ma huwa awtorizzat skon il-ligi ghal daqshekk. Eccezzjoni fis-sens li l-konvenut mhuwiex il-persuna li ghandha tirrispondi ghad-domanda maghmula kontra tieghu ma hix eccezzjoni ta' l-illegittimita' tal-persuna, imma eccezzjoni li tferixxi l-meritu; ghax dik l-eccezzjoni ma tirrigwardax il-kapacita' ta' l-eccipjent li joqghod fil-kawza, imma tirrigwardar-responsabililita' tieghu fil-meritu. Ghaldaqstant, eccezzjoni simili ma hemmx lok li tigi decizab'kap separat. U meta l-kwistjoni dwar dik ir-responsabilita' tkun giet deciz minn Bagal, bhal ma huwa l-Emergency Compensatin Board, ma hemmx lok ghad-deduzzjoni illi l-Board kien inkompetenti biexjiddecidi dik il-kwistjoni, u lanqas ghad-deduzzjoni l-ohra li dik id-decizjoni hija nulla minhabbavjolazzjoni tal-forma mehtiega skond il-ligi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info